Κορινθιακή σταφίδα: Μικρότερος ο προϋπολογισμός για τη Συνδεδεμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια

Με μειωμένο προϋπολογισμό ανά έτος σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο θα τρέξει η Συνδεδεμένη Ενίσχυση στην Κορινθιακή Σταφίδα, καθώς ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 ανέρχεται στα 3.518.628 ευρώ, όταν για παράδειγμα ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ήταν στα 4.818.304 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται στα 17.593.140 ευρώ, η δε έκταση αναφοράς για κάθε έτος καθορίζεται σε 10.111 εκτάρια.

Όσο για την τιμή ενίσχυσης, αυτή θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την πληρωμή, όπως κάθε χρόνο. Πάντως, είναι άξιο αναφοράς ότι, με βάση τον καθορισμό της Συνδεδεμένης, όπως υπεγράφη για την περίοδο 2023-2027, δεν δίνεται καν μία ενδεικτική τιμή.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης Κορινθιακής Σταφίδας είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν και παράγουν ξηρό προϊόν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

✱ Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

✱ Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης με καταχωρισμένες τις εκτάσεις καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας.

✱ Είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με καταχωρισμένες και επικαιροποιημένες εκτάσεις κορινθιακής σταφίδας.

✱ Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής κορινθιακής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, από 1ης Αυγούστου και το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Η αναλογία στο σύνολο της εκμετάλλευσης με καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας, υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και το σύνολο των εκτάσεων κορινθιακής σταφίδας για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα Συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Όπως προβλέπεται, σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο διαπιστωμένες από τον ΕΛΓΑ δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ, από την πλευρά του, υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.