ΚEΟΣΟΕ: Τα οριστικά αποτελέσματα των αιτημάτων του β΄ κύκλου κατάρτισης για το πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ τα οριστικά  αποτελέσματα των αιτημάτων του β΄ κύκλου κατάρτισης για το πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτημάτων και των ενστάσεων των υποψηφίων κατάρτισης του Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που έχει προκηρύξει η ΚΕΟΣΟΕ, αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/) τα οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων δικαιούχων, που υπέβαλλαν αιτήματα συμμετοχής από 15/2/2021 έως 15/3/2021.

Να επισημανθεί ότι σε σύνολο 507 εργαζομένων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο β΄ κύκλο κατάρτισης (συνολικά θα καταρτισθούν 981 εργαζόμενοι), υπεβλήθησαν 1237 αιτήματα, από τα οποία απορρίφθηκαν τελικά 18, ενώ επιλαχόντες κρίθηκαν 716 αιτούντες.

Οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα  λάβουν πλήρεις οδηγίες για τις περαιτέρω διαδικασίες από τον ανάδοχο του έργου υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης “ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ-ΠΛΟΗΓΟΣ” για την έναρξη των προγραμμάτων.

Για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα του β΄ κύκλου κατάρτισης πατήστε στην κορυφή της ιστοσελίδας της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr)

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 38/91/08.02.2021  2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 161/472 /30.06.2020 1ης πρόσκλησης και που αφορούσε την υποβολή  Αιτήσεων Συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003038 –Πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους

(Χρονική Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 15:00 έως και  Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00   )

Σύμφωνα με την 295/28-5-2021  Απόφαση του ΔΣ της  ΚΕΟΣΟΕ αναρτώνται  σήμερα οι πίνακες τελικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ https://keosoe.gr/

Οι οριστικοί κατάλογοι επιτυχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α), επιλαχόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) και απορριφθέντων (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κατηγορία Περιφερειών(ΥΠΟΕΡΓΑ 2,3,4,5 & 6).

Επίσης  ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Υπογραμμίζεται ότι καθένας που θα  ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του εργαζόμενου (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης εργαζόμενου σε εποχική επιχείρηση)  σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την  πρώτη ημέρα  υλοποίησης του προγράμματος και να μην παρακολουθεί παράλληλα και άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

Από τώρα και στο εξής οι επιτυχόντες και επιλαχόντες θα είναι σε επαφή με την ένωση εταιρειών «ΣΑΡΩΝΙΣ  ΑΤΕΒΕ – ΠΛΟΗΓΟΣ» που  κατόπιν ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού   αναδείχτηκε Ανάδοχος ( Υλοποιητής ) των δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5003038) έχοντας από τις  2/10/2020.  υπογράψει με την ΚΕΟΣΟΕ σχετική Σύμβαση. Η ως άνω ένωση θα επικοινωνήσει άμεσα με τους ωφελούμενους.