Ξεκίνησαν να υποβάλουν αιτήσεις οι μνηστήρες για τον ΟΔΥΘ

Πολλοί οι ενδιαφερόμενοι για τη διοίκηση του οργανισμού υδάτων
05/07/2024
4' διάβασμα
xekinisan-na-ypovaloun-aitiseis-oi-mnistires-gia-ton-odyth-99570

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ καθώς και στην ιστοσελίδα του opengov.gr, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του οικείου φορέα η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ρ7ΙΤ4653Π8-ΑΤΠ) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α΄183). Να σημειωθεί ότι η έδρα του Οργανισμού θα είναι στη Λάρισα.

Σκοπός του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. (άρθρο πρώτο του άρθρου 4 του ν. 5106/2024) είναι η εκπόνηση της στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας, η εποπτεία και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων, ο συντονισμός και η συνεχής επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας και διαχείρισης, καθώς και η χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. α) παρακολουθεί την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τον ν. 3199/2003 (Α’ 280) περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, β) μεριμνά για την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, γ) χορηγεί άδειες χρήσης ύδατος, δ) μεριμνά για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan), για τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και για την ανάλυση κινδύνου και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, όπως πλημμύρα, ξηρασία ή λειψυδρία, ε) μεριμνά και εκτελεί τις αναγκαίες ενέργειες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων και των δικτύων άρδευσης και λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών ύδατος, στ) ενεργεί και μεριμνά για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση του συνόλου των υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας.

Στην προκήρυξη υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές στις αρμοδιότητες τον τεσσάρων υποψηφίων, στα δικαιώματα και στα κωλύματα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στα απαιτούμενα προσόντα. Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για μία θέση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 28 Ιουνίου και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουλίου.

Την πρόσκληση υπογράφουν οι αρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος Θοδ. Σκυλακάκης και Υποδομών Χρ. Σταικούρας.

Στο τέλος της διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει τους πίνακες των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, τους οποίους και αποστέλλει στους εποπτεύοντες υπουργούς. Για τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στον ΟΔΥΘ στον υπουργό Περιβάλλοντας και Ενέργειας και στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τις θέσεις του αντιπροέδρου του ΔΣ και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα των υπουργείων. Η επιλογή γίνεται από τριμελής επιτροπή, μέλη της οποίας ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών. Η θητεία είναι 4 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για μία ακόμη τετραετία. Να σημειωθεί πως προβλέπονται περιπτώσεις στις οποίες η θητεία των παραπάνω λήγει πρόωρα.

Η παραπάνω εξέλιξη διαψεύδει τα σενάρια που ήθελαν την κυβέρνηση να μεταφέρει στο τέλος του χρόνου την ίδρυση και λειτουργία του Οργανισμού, λόγω των αντιδράσεων που συναντά στο θεσσαλικό κάμπο από συνεταιριστές και εκπροσώπους των ΤΟΕΒ. Το ενδιαφέρον για τη διοίκηση είναι αυξημένο. Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες προτίθεται να καταθέσουν αιτήσεις αρκετοί, κυρίως θεσσαλοί, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και αυτοδιοικητικοί, με εμπειρία στα θέματα άρδευσης, ύδρευσης και management.