ΘΕΜΑ: Λειψό το εθνικό σχέδιο για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων

Ανταποκρίνεται σε ελάχιστες από τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μετά από 7 χρόνια εφαρμογής, το ελληνικό εθνικό σχέδιο για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναμία στην κάλυψη των απαιτήσεων της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενώ δεν έχει επικαιροποιηθεί, όπως προβλέπει η οδηγία, μετά τα πέντε χρόνια εφαρμογής. Ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και πιστοποίηση για τους επαγγελματίες χρήστες, τους συμβούλους και τους διανομείς φυτοφαρμάκων, απουσία χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης του εξοπλισμού και απουσία συστημάτων συλλογής πληροφοριών για την ανάπτυξη χρόνιων δηλητηριάσεων είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προβληματική πορεία της χρήσης των φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω προέκυψαν μετά από έλεγχο που όρισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ. Τα εθνικά σχέδια δράσης αποτελούν τη βάση για τους ελέγχους των κρατών-μελών σύμφωνα με την οδηγία, ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς την πληρότητα και τον βαθμό κάλυψης.

Κατάρτιση και πιστοποίηση

Το Άρθρο 5 της οδηγίας απαιτεί από τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης για τους επαγγελματίες χρήστες, τους συμβούλους και τους διανομείς φυτοφαρμάκων. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των οργανωμένων εκπαιδεύσεων.

Πωλήσεις φυτοφαρμάκων

Το εθνικό σχέδιο της Ελλάδας, όμως, δεν πληροί και καμία από τις προϋποθέσεις που ορίζει το Άρθρο 6. Συγκεκριμένα, το άρθρο αυτό απαιτεί από τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι διανομείς να απασχολούν επαρκές προσωπικό, το οποίο να διαθέτει το κατάλληλο πιστοποιητικό γνώσεων. Επιπλέον, απαιτεί να περιορίσουν τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποίηση. Τέλος, ορίζει ότι τα κράτη-μέλη επιβάλλουν στους διανομείς που πωλούν φυτοφάρμακα σε μη επαγγελματίες χρήστες την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα

Κάθε κράτος-μέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της οδηγίας, οφείλει να καθιερώσει συστήματα συλλογής πληροφοριών για τα περιστατικά οξείας δηλητηρίασης, καθώς και για την ανάπτυξη χρόνιων δηλητηριάσεων. Στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας, όμως, δεν αναφέρονται οι μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για τέτοια περιστατικά, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο πληροφορίες ούτε για την ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων.

Εξοπλισμός

Το εθνικό σχέδιο της Ελλάδας, εκτός από τις παραπάνω ελλείψεις, παρουσιάζει αδυναμίες και στην επιθεώρηση του εξοπλισμού, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις 10 χώρες που δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιθεώρησης, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον εναέριο ψεκασμό.

Περιβάλλον και πόσιμο νερό

Αν και η Ελλάδα έχει καταφέρει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού, ωστόσο, μαζί με άλλες 9 χώρες, δεν καταγράφει τον τρόπο που τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν μαζί με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων, που υιοθετήθηκε με βάση τον Κανονισμό 2000/60/EC.

Ελληνική συνήθεια

Η Ελλάδα κατέχει την ευρωπαϊκή πρωτιά αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων, καθώς ανήκει στο 11% των χώρων οι οποίες δεν καταγράφουν τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής του εθνικού σχεδίου για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων.

Οι παράμετροι που καλύπτει το ελληνικό σχέδιο

16 εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη στόχευση ατόμων που θα μπορούσαν να εκτεθούν από το μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Στην Ελλάδα, η εθνική νομοθεσία ορίζει ότι οι επαγγελματίες χρήστες υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της μόνιμης περιοχής σε περίπτωση πιθανής έκθεσης στο μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εφαρμογή.

Τέλος, στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας, όπως και σε άλλα 26, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και την αποθήκευση φυτοφαρμάκων και την επεξεργασία των συσκευασιών τους.

-Διαφήμιση-