Μειωμένα έσοδα και κέρδη από τη Φάγε

Στα 127,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2018 έναντι 143,4 εκατ. ευρώ το 2017

Μειωμένα έσοδα και κέρδη από τη Φάγε

Με μειωμένα έσοδα και υποχώρηση κερδοφορίας έκλεισε την περσινή χρήση η γαλακτοβιομηχανία Φάγε Α.Ε. Την ίδια χρονιά η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. δολ. από τη FAGE USA, καθώς και σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 51 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στο μέτοχο της εταιρείας μέσω εκχώρησης προς το μέτοχο απαιτήσεων από πελάτες. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε πρόσφατα η γαλακτοβιομηχανία και το 2018 «μέτρησε» απώλειες περί το 11% στα έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν σε 127,8 εκατ. ευρώ έναντι 143,4 εκατ. ευρώ το 2017. Να σημειωθεί ότι η πτώση των εσόδων στην τριετία 2016-2018 διαμορφώνεται στο 19,6%. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο τζίρος της εγχώριας αγοράς αποτελεί περί το 15,6% του ομίλου της Fage International.  Σε ό,τι αφορά την εικόνα της κερδοφορίας, το πρόσημο διατηρήθηκε θετικό, ωστόσο σημειώθηκε μείωση 11% στα προ φόρων κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν στα 8,8 εκατ. ευρώ και 23,4% στα καθαρά αποτελέσματα τα οποία κυμάνθηκαν στα 7,5 εκατ. ευρώ. 

 

Στο μεταξύ, το Δεκέμβριο του 2018, η Φάγε προχώρησε στη σύναψη ομολογιακού δανείου 50 εκατ. δολ. με την εταιρεία του ομίλου FAGE USA Dairy Industry. Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση το δάνειο είναι δεκαετούς διάρκειας με ημερομηνία λήξης 13/12/2028 και φέρει επιτόκιο 5,625%. 

Αύξηση μ/κ 51 εκατ.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018, η Φάγε προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 51 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με έκδοση 17.346.939 νέων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η καθεμία και στη συνέχεια σε ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση των ανωτέρω μετοχών με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού με εκχώρηση προς το μέτοχο απαιτήσεων της εταιρείας. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Φάγε Α.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 100.007,04 ευρώ διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία. 

Πηγή: naftemporiki.gr