Μείωση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές για το 2017, σύμφωνα με τους δείκτες της ΚΑΠ

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Στην τελευταία επικαιροποίηση των δεικτών της ΚΑΠ βρέθηκε ότι, μεταξύ του 2016 και του 2017, τα ποσοστά φτώχειας στις αγροτικές περιοχές συνέχισαν να μειώνονται, φθάνοντας το 24% το 2017. Την ίδια περίοδο, το μερίδιο της βιολογικής καλλιέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε στο 7%. Μέρος της δέσμευσης της Κομισιόν για τη βελτίωση της ΚΑΠ ήταν η ενημέρωση των δεικτών που τροφοδοτούν το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Χρησιμοποιώντας 178 δείκτες και περισσότερους από 900 υποδείκτες, το πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει πόσο καλά λειτουργεί η ΚΑΠ για τους τρεις πρωταρχικούς στόχους της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για το κλίμα και την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Οι δείκτες παρουσίασαν θετικές εξελίξεις σε σχέση με την ΚΑΠ. Η μετάβαση προς μια ΚΑΠ προσανατολισμένη προς την αγορά συνεχίζεται, με τις εξαγωγές των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ να διατηρούν υψηλές επιδόσεις, ύψους 137,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το 2018. Αυτό συμβαίνει παρά τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα παραμένει θετικό, ανερχόμενο στα 21,7 δισ. ευρώ για το 2018. Όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παρατηρήθηκε μείωση κατά 2% μεταξύ 2016 και 2017, ενώ παράλληλα, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 2% την ίδια περίοδο, από 66% σε 68%. Όσον αφορά τη βιολογική καλλιέργεια, η αύξηση συνεχίζεται στην ΕΕ. Το 2016 αντιπροσώπευε το 6,7% της συνολικής γεωργικής έκτασης στην ΕΕ, που ισοδυναμούσε με 11,9 εκατομμύρια εκτάρια, ενώ το 2017 έφτασε το 7% της συνολικής γεωργικής έκτασης, αντιπροσωπεύοντας 12,6 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης έκτασης.

Επίσης, μέρος των μέτρων που αφορούν το πρασίνισμα –η ΚΑΠ στηρίζει το εισόδημα των αγροτών που ακολουθούν συγκεκριμένες γεωργικές πρακτικές και συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων– και των περιοχών οικολογικής εστίασης, αφορούν περιοχές αρόσιμων γαιών που ωφελούν τη βιοποικιλότητα. Αυτές οι περιοχές έχουν αυξηθεί ελαφρώς μεταξύ 2016 και 2017, από 11,1 εκατομμύρια εκτάρια το 2016 σε 11,4 εκατομμύρια εκτάρια το 2017. Τέλος, η πρόσφατη αύξηση των εκπομπών αμμωνίας από τη γεωργία επιβραδύνθηκε, σταθεροποιούμενη σε 3,61 εκατομμύρια τόνους το 2016, από 3,60 εκατομμύρια τόνους το 2015.