Μέσω ΕΣΠΑ η έκτακτη ενίσχυση του κλάδου της γούνας

Ενεργή είναι από το μεσημέρι της Τετάρτης 12/10 η πρόσκληση της δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών, που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για τη συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 (και ώρα 15:00).

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικές δαπάνες επιλέξιμες για τη δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

✱ Αγορές εμπορευμάτων χρήσης.

✱ Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης.

✱ Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.

✱ Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λπ.

✱ Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κ.λπ.).

✱ Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρίσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/δημιουργία ή/και αναβάθμιση κ.λπ.).

✱ Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.

✱ Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).

✱ Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.