Μέσω των ΟΤΔ η πληρωμή των δικαιούχων του LEADER για δημόσιες επενδύσεις

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των πράξεων που εντάσσονται στο Υπομέτρο 19.2 και αφορούν τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)», εξέδωσε με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, φορείς δημόσιου τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων π.χ. πολιτιστικοί σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ά.) υποβάλλει στην ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης) αίτημα πληρωμής/προκαταβολής μέσω του ΟΠΣΑΑ, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή.

Οι πληρωμές των έργων θα γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος.

Να σημειωθεί ότι η εκάστοτε ΟΤΔ, ως ο αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020:

Αιτείται τη χορήγηση προκαταβολής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (δυνητικά).

Διεξάγει διοικητικούς ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις για αιτήσεις πληρωμών ή προκαταβολών δικαιούχων.

Καταβάλλει στους δικαιούχους/αναδόχους στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τις αιτούμενες πληρωμές για: α) υλοποιημένες και εξοφλημένες δαπάνες για τις εγκεκριμένες πράξεις στήριξης και β) προκαταβολή ή προπληρωμή που δύναται να λάβουν για το συγκεκριμένο Υπομέτρο 19.2 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποστέλλει τα αιτήματα προκαταβολών δικαιούχων στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας προς αναγνώριση και εκκαθάριση, τα οποία εν συνεχεία προωθούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή.

Αποστέλλει αίτηση μερικής πληρωμής προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας για την αναγνώριση και εκκαθάριση των αιτημάτων πληρωμής/προπληρωμής των δικαιούχων, τα οποία έχει καταβάλει σε αυτούς και ζητά να καταβληθεί στον λογαριασμό της το αντίστοιχο ποσό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.