Γεωργικές Συμβουλές: Μετά το ΦΕΚ, κρίσιμη η έγκυρη δημοσίευση της πρόσκλησης για τους παρόχους

Το πράσινο φως για την ενεργοποίηση του Υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα» έδωσε η υπογραφή και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του προγράμματος. Πλέον αναμένεται η έγκαιρη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να εφαρμοστεί στη συνέχεια και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσμός της παροχής γεωργικών συμβουλών στους αγρότες.

Με το Υπομέτρο 2.1 θα κριθούν οι δικαιούχοι πάροχοι, στους οποίους θα χορηγείται οικονομική στήριξη, ώστε να παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους παραγωγούς. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Πάντως, η ουσία του προγράμματος βρίσκεται σε κάθε γεωργική συμβουλή, που θα παρέχεται στον παραγωγό από πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο ή Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, για τη διαχείριση της γεωργικής του εκμετάλλευσης (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης).

Επιλέξιμα είδη συμβουλών

Οι συμβουλές, που προβλέπεται να παρέχονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κατατάσσονται σε έξι πακέτα:

1ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1): Πρόκειται για συμβουλές που θα παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, συμβουλές που αφορούν τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – «πρασίνισμα», για τον σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

2ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ2): Είναι οι συμβουλές που θα παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. Πιο συγκεκριμένα, είναι συμβουλές που αφορούν την ορθολογική χρήση του νερού, την προστασία και την ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων, συμβουλές που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς), με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

3ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ3): Είναι οι συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

4ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ4): Πρόκειται για συμβουλές σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή, συμβουλές σχετικά με τη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας, αλλά και συμβουλές που αφορούν τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

5ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ5): Είναι οι συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

6ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ6): Πρόκειται για συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται τα εξής: τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών), συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά, αλλά και εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα.

Πρόσκληση

Για να εφαρμοστούν, όμως, τα παραπάνω απαιτείται πρώτα να οριστούν οι δικαιούχοι πάροχοι. Γι’ αυτό και αυτήν τη στιγμή ετοιμάζεται από τη Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ η σχετική πρόκληση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, δικαιούχοι της στήριξης μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και να έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών, όπως, ενδεικτικά, το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων κ.λπ.), δαπάνες για ενοίκια ή/και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της συμβουλής και πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.