Μέχρι 1η Δεκεμβρίου η υποβολή προτάσεων στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας

Στη 2η τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» προχώρησε η Αναπτυξιακή Ολυμπίας (ΑΝΟΛ). Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά την προθεσμία υποβολής προτάσεων, η οποία έλαβε παράταση.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΠΣΚΕ έως την 1/12/2021 και ώρα 15:00.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν.

Επίσης, δικαιούχοι είναι μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι Γκαβού Αναστασία και Μιαούλης Διονύσιος. Τηλέφωνο: 2625024990, e-mail: [email protected]