Στο μικροσκόπιο των ελέγχων βοσκοτόπια και άλλα αγροτεμάχια για την πληρωμή των ενισχύσεων

Τα πέναλτι και η δυνατότητα ενστάσεων

Σημαντικές λεπτομέρειες για τους ελέγχους που προβλέπεται να γίνουν σε αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αντιμετωπίζει τις εκάστοτε περιπτώσεις, προκειμένου να γίνει η πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων φέτος, κρύβει η νέα τροποποιητική εγκύκλιος του Οργανισμού που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες.

Ειδικά για τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο καταγγελιών και τους στοχευμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους από ανάλυση κινδύνου που αφορούν το σύνολο των εκτάσεων:

Εάν δηλώνονται στις ΕΑΕ 2021 ή/και 2022 ως ιδιόκτητες, εκτάσεις εντός περιοχών στις οποίες έγινε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 873/55993/20.05.2015 ΚΥΑ (Κατανομή βοσκότοπων) κατά τα έτη 2016 και μετά: Έλεγχος επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν έχει γίνει επισύναψη δικαιολογητικών που δεν ταυτοποιούνται με τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, οι αντίστοιχες εκτάσεις μηδενίζονται.

Εάν δηλώνονται ως ιδιόκτητες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση ή με κωδικό ποικιλίας 8688 (κοφτολίβαδα), που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση: Ζητείται από τον ελεγχόμενο να υποβάλει δικαιολογητικά για την κατοχή του αγροτεμαχίου την 31η Μαΐου του έτους αιτήσεων. Αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή προσκομιστούν δικαιολογητικά που δεν ταυτοποιούνται με τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, οι αντίστοιχες εκτάσεις μηδενίζονται.

Εάν δηλώνονται ως μισθωμένες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση ή με κωδικό ποικιλίας 8688 (κοφτολίβαδα) ή εκτάσεις εντός περιοχών στις οποίες έγινε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 873/55993/20.05.2015 ΚΥΑ (Κατανομή βοσκότοπων) κατά τα έτη 2016 και μετά: Ζητείται από τον ελεγχόμενο να υποβάλει δικαιολογητικά για την κατοχή από τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του αγροτεμαχίου την 31η Μαΐου του έτους αιτήσεων. Αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή προσκομιστούν δικαιολογητικά που δεν ταυτοποιούνται με τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, οι αντίστοιχες εκτάσεις μηδενίζονται.

Κύριοι φορείς ελληνικού Δημοσίου

Για τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο καταγγελιών και τους στοχευμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους από ανάλυση κινδύνου ή άλλους ελέγχους κατόπιν κρίσης της υπηρεσίας, που αφορούν εκτάσεις εντός περιοχών που στο λειτουργούν Κτηματολόγιο ή στην Ανάρτηση Κτηματολογίου εμφανίζονται φορείς του ελληνικού Δημοσίου ως κύριοι, ισχύουν τα εξής:

Στην περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων εντός περιοχών όπου στο λειτουργούν Κτηματολόγιο εμφανίζονται φορείς του ελληνικού Δημοσίου ως κύριοι, οι εν λόγω εκτάσεις μηδενίζονται.

Ενοικιαζόμενες εκτάσεις εντός περιοχών όπου στο λειτουργούν Κτηματολόγιο εμφανίζονται φορείς του ελληνικού Δημοσίου ως κύριοι: Ο δικαιούχος καλείται να προσκομίσει βεβαίωση από τον εν λόγω φορέα του ελληνικού Δημοσίου ότι έχει παραχωρηθεί στον δικαιούχο η εν λόγω έκταση.

Ιδιόκτητες εκτάσεις εντός περιοχών όπου στην ανάρτηση Κτηματολογίου εμφανίζονται φορείς του ελληνικού Δημοσίου ως κύριοι: Ο δικαιούχος καλείται να προσκομίσει αντίγραφο του σχετικού τίτλου ανάρτησης κτηματολογίου για το εν λόγω αγροτεμάχιο, συνοδευόμενο από το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη.

Ενοικιαζόμενες εκτάσεις εντός περιοχών όπου στην ανάρτηση Κτηματολογίου εμφανίζονται φορείς του ελληνικού Δημοσίου ως κύριοι: Ο δικαιούχος καλείται να προσκομίσει αντίγραφο του σχετικού τίτλου ανάρτησης κτηματολογίου του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή για το εν λόγω αγροτεμάχιο, συνοδευόμενο από το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για την ταυτοποίηση των ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων με ΑΑΔΕ και τις μεθόδους ελέγχου.

Ενοικιαζόμενα βοσκοτόπια

Στην εγκύκλιο επεξηγείται και πώς θα διενεργηθεί ο Ειδικός Διοικητικός και Επιτόπιος Έλεγχος Ενοικιαζόμενων Βοσκότοπων σε καλή γεωργική κατάσταση. Συνοπτικά, προβλέπεται ότι θα ελεγχθούν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιοκτησία της δηλούμενης έκτασης (συμβόλαια, μεταγραφή, κτηματολόγιο, Ε9, ιδιωτικά συμφωνητικά). Εφόσον κριθεί απαραίτητο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ελεγχθεί η βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης προηγούμενων και επόμενων ετών από το συγκεκριμένο έτος ελέγχου και πιθανόν να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος.

Ειδικά για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος κατά τον οποίο, εκτός από τον εντοπισμό και τη μέτρηση του αγροτεμαχίου, θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης του κανονισμού για την περιποίηση του βοσκότοπου, δηλαδή η κοπή της βλάστησης.

Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νόμιμο, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι μπορεί να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, ένσταση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση αγροτεμάχια.