Μηλοειδή: Καλλιεργητικά μέτρα και επεμβάσεις ενάντια στο φουζικλάδιο

Τρόποι αντιμετώπισης για το φουζικλάδιο μηλιάς και αχλαδιάς συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που δημοσίευσε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, συνιστάται ψεκασμός των φύλλων πάνω στο δέντρο, αλλά και όσων έχουν πέσει στο έδαφος, με μυκητοκτόνο, στους οπωρώνες με σημαντικές προσβολές. Ο ψεκασμός παρεμποδίζει την παραγωγή ασκοσπορίων (καταστροφή περιθηκίων) που θα αποτελέσουν αρχικά μολύσματα με τη νέα χρόνια.

Τα καλλιεργητικά μέτρα που προτείνεται να ληφθούν είναι αφαίρεση και κάψιμο προσβεβλημένων κλάδων και συλλογή πεσμένων φύλλων και κάψιμο ή/και βαθύ παράχωμά τους. Να επισημανθεί πως η καταστροφή των αρχικών μολυσμάτων είναι αποτελεσματικότερη, όταν εφαρμόζεται γενικά σε μια περιοχή και από όλους τους παραγωγούς, ενώ όλα τα παραπάνω προστατεύουν και από τη σεπτορίωση της αχλαδιάς.

Καταπολέμηση των ελκών μηλιάς και αχλαδιάς σε ξηρές περιόδους του χειμώνα

Αναφορικά με τους οπωρώνες που φαίνεται να έχουν προσβληθεί από έλκη μηλιάς και αχλαδιάς, το Δελτίο προτείνει να αφαιρούνται τα έλκη και να επαλείφεται η τομή με διάλυμα χαλκούχου μυκητοκτόνου.

Στη συνέχεια, να αποκόβονται και να καίγονται τα προσβεβλημένα κλαδιά σε ξηρές περιόδους του χειμώνα και, αναλόγως τον βαθμό προσβολής, να πραγματοποιείται ψεκασμός με εγκεκριμένα χαλκούχα στην υψηλότερα συνιστώμενη δόση μόλις πέσουν τα φύλλα (όταν ο καιρός είναι ήπιος, τότε παρατείνεται η διάρκεια πτώσης φύλλων και αυξάνεται ο κίνδυνος των προσβολών).

Ψεκασμός ενάντια στην ψύλλα της αχλαδιάς μόνο σε οπωρώνες με έντονη προσβολή

Σε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες, τα ενήλικα άτομα ψύλλας αχλαδιάς παραμένουν δραστήρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ακόμη, ο ψεκασμός συνιστάται μόνο σε οπωρώνες με σημαντική προσβολή.

Πραγματοποιείται με συνθετικές πυρεθρίνες σε ηλιόλουστη μέρα και στρέφεται κατά των ενηλίκων, επιδιώκοντας τη δραστική μείωση του πληθυσμού που θα διαχειμάσει. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προσβολή δεν ήταν σημαντική ή αν παρατηρούνται ικανοποιητικοί πληθυσμοί αρπακτικών και παρασίτων, τότε συνίσταται παράλειψη του ψεκασμού.

Πώς αντιμετωπίζονται σέζια και καρπόκαψα

Αν παρουσιαστούν προσβολές από σέζια σε οπωρώνες αυτήν την εποχή, τότε προτείνεται ψεκασμός ή επάλειψη του κορμού μέχρι τα 1,5μ. ύψος. Στο τέλος, να αφαιρεθούν και να καούν τα προσβεβλημένα κλαδιά.

Για να καταπολεμηθεί η καρπόκαψα, συνιστάται να απομακρυνθούν ή/και να καταστραφούν οι καρποί που μένουν οπουδήποτε στον οπωρώνα μετά τη συγκομιδή, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του επόμενου έτους. Τέλος, να τοποθετηθούν λωρίδες κυματοειδούς χαρτιού γύρω από κάποιους κορμούς –κυρίως της περιφέρειας– και έπειτα να καταστραφούν. Αυτή η πρακτική δημιουργεί καταφύγια προνυμφών, που κατεβαίνουν να νυμφωθούν.