Μηλοειδή: Συστάσεις για την αντιμετώπιση της σήψης του λαιμού και του φουζικλαδίου

Φουζικλάδιο µηλιάς

Συμβουλές για τον τρόπο αντιμετώπισης ασθενειών στα μηλοειδή δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τη σήψη του λαιμού, καταγράφει ότι συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δέντρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους.

Επίσης, χρειάζεται αποκάλυψη (ξελάκωμα) του λαιμού των προσβεβλημένων δέντρων μέχρι τις ρίζες, αφαίρεση του προσβεβλημένου φλοιού και καμβίου με ζώνη 2 εκατ. υγιούς ιστού και επάλειψη με χαλκούχο σκεύασμα στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση (βορδιγάλλεια πάστα). Μετά την ξήρανση της πάστας, γίνεται επάλειψη με προστατευτικό πληγών ή λινέλαιο ή καθαρή πίσσα.

Επιπλέον, απαιτείται ξελάκωμα και επάλειψη των δέντρων γύρω από την εστία προσβολής με την ίδια πάστα, όπως παραπάνω, ή ψεκασμός με έτοιμο χαλκούχο στην ισχυρότερη συνιστώμενη δόση ή ριζοπότισμα με μείγμα cheshunt (αποτελείται από 11 μέρη βάρους ανθρακικού αμμωνίου και 2 μέρη θειικού χαλκού σε σκόνη και χρησιμοποιείται σε δόση 2-3 γραμμάρια σε 1 λίτρο νερό).

Τέλος, χρειάζεται καλή στράγγιση του οπωρώνα τη χειμερινή περίοδο. Οι επεμβάσεις με χαλκούχα στο έδαφος να γίνονται μόνο αν υπάρχει ανάγκη, διότι ο χαλκός συσσωρεύεται και δημιουργεί προβλήματα τοξικότητας ειδικά στα όξινα εδάφη.

Φουζικλάδιο μηλιάς και αχλαδιάς

Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σημαντικές προσβολές από φουζικλάδιο συνιστάται ψεκασμός των φύλλων, καθώς και των πεσμένων στο έδαφος φύλλων με ένα μυκητοκτόνο.

Ο ψεκασμός αυτός αποσκοπεί στην παρεμπόδιση παραγωγής ασκοσπορίων (καταστροφή των περιθηκίων) που θα αποτελέσουν αρχικά μολύσματα για τη νέα χρονιά. Τα καλλιεργητικά μέτρα σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο είναι η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων και η συλλογή των πεσμένων φύλλων και το κάψιμο ή/και το βαθύ παράχωμα.

Η καταστροφή των αρχικών μολυσμάτων, όπως συστήνεται παραπάνω, είναι αποτελεσματικότερη, όταν είναι γενικής εφαρμογής σε μία περιοχή από όλους τους παραγωγούς. Οι παραπάνω επεμβάσεις και τα καλλιεργητικά μέτρα προστατεύουν τα δέντρα και από τη σεπτορίωση της αχλαδιάς.

Έλκος μηλιάς και αχλαδιάς

Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, αφαίρεση των ελκών και επάλειψη της τομής με διάλυμα χαλκούχου μυκητοκτόνου, αποκοπή και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών σε ξηρές περιόδους του χειμώνα και, ανάλογα με τον βαθμό προσβολής, ψεκασμός στο τέλος της πτώσης των φύλλων με εγκεκριμένα χαλκούχα στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση (λόγω ήπιου καιρού παρατείνεται η διάρκεια πτώσης των φύλλων και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προσβολών).