Μόνο 3 προτάσεις εντάσσονται στη δράση για τα εγγειοβελτιωτικά έργα

Μόνο τρεις προτάσεις έγιναν αποδεκτές στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2022, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης.

Στη δράση με προϋπολογισμό 124 εκατ. ευρώ εντάσσονται μόνο τρεις αιτήσεις στήριξης, και άρα τρεις δικαιούχοι:

• Η Περιφέρεια Ηπείρου με την πράξη : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ»

• Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ με την πράξη: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ

• Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφουδατικών Πόρων με την πράξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΚΑΛΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμού των τριών προτάσεων ανέρχεται σε 91.290.381,23 ευρώ. Από το πρόγραμμα μένουν εκτός 24 προτάσεις κυρίως από τις άλλες περιφέρειες της χώρας, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητα ή και τα κριτήρια επιλογής. Όπως γίνεται γνωστό, θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των τριών αιτήσεων στήριξης, στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο πίνακα