Νάουσα: Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» για τις νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία

Από το εργαστήριο στο χωράφι

Νάουσα: Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» για τις νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία

Για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στη γεωργία και την αναβάθµιση της παραγωγικής δυνατότητας µιας αγροτικής επιχείρησης, µέσω καινοτόµων επιστηµονικών εργαλείων, ενηµερώθηκαν παραγωγοί και γεωτεχνικοί σε ηµερίδα που διοργάνωσε το Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-«Δήµητρα».

Επιστήµονες από διάφορα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανισµούς µετέφεραν τη νέα γνώση που προσφέρουν οι τεχνολογίες της εποχής για την αποτελεσµατικότερη και ορθολογικότερη χρήση των διαθέσιµων πόρων και τη µείωση του κόστους εισροών.

Αναγκαίοι οι µετεωρολογικοί σταθµοί

Συγκεκριµένα, ο Αθανάσιος Πανώρας, ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, επεσήµανε την ανάγκη οργανωµένης χρήσης, από τους ΤΟΕΒ και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, των αγρο-µετεωρολογικών σταθµών για την άρδευση των χωραφιών. Σήµερα, όπως σηµείωσε, οι αρδεύσεις γίνονται από τους αγρότες εµπειρικά. Η εγκατάσταση αγρο-µετεωρολογικών σταθµών, όπου µε βάση τα κλιµατικά στοιχεία υπολογίζονται οι ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό καθηµερινά, θα έχει σηµαντικά οφέλη στην αειφορική ανάπτυξη.

Η γνώση για τις ανάγκες κατανάλωσης ύδατος ενός φυτού σε συνδυασµό µε τον εύκολο, σήµερα, υπολογισµό των αποθεµάτων νερού στο έδαφος, προσφέρουν στον αγρότη τη δυνατότητα να γνωρίζει κάθε πότε πρέπει να ποτίζει αλλά και την ποσότητα του νερού που πρέπει να χρησιµοποιεί. Σύµφωνα µε τον κ. Πανώρα, αυτό είναι σηµαντικό, γιατί η γνώση των αναγκών άρδευσης αφενός εξοικονοµεί νερό και αφετέρου δεν παρασέρνει τα αγροχηµικά, προκαλώντας νιτρορυπάνσεις. «Ευελπιστούµε ότι τα επόµενα χρόνια, και σε συνεργασία µε τους ΤΟΕΒ και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, µπορούν να ξεκινήσουν κάποιες πιλοτικές δράσεις για να καταλάβει ο αγρότης-επιχειρηµατίας πόσο χρήσιµο είναι αυτό το εργαλείο», σηµείωσε ο κ. Πανώρας.

Οι τεχνολογίες αυτές, που βασίζονται στις αρδεύσεις µέσω των αγρο-µετεωρολογικών σταθµών, είναι κατάλληλες για µεγάλες εκτάσεις, όπως της Θεσσαλονίκης ή της Νάουσας. Χρησιµοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό και η πληροφορία λαµβάνεται µέσω διαδικτύου, ενώ υπάρχουν πολλά διαθέσιµα όργανα που µετρούν την υγρασία στον αγρό. Η δαπάνη για τον εξοπλισµό είναι σχετικά µικρή. Για τον κ. Πανώρα είναι απαραίτητη η χρήση αυτής της τεχνολογίας στα επόµενα χρόνια, αφού η τάση καταδεικνύει ότι το νερό στο χωράφι θα κοστολογείται µε το κυβικό µέτρο, µε τον όγκο, και όχι µε το στρέµµα όπως ισχύει σήµερα. Αναγκαία χαρακτήρισε, τέλος, τη συνεργασία των ερευνητικών επιστηµονικών Ινστιτούτων µε τους αγρότες καθότι, όπως είπε, υπάρχει συσσωρευµένη γνώση που αναµένει την εφαρµογή της.

Αξιοποίηση εδαφολογικών µελετών

Ο Δρ. Π. Τζιαχρής, δόκιµος ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στις τεχνολογίες που εφαρµόζονται σε σχέση µε τη συλλογή και την αξιοποίηση των εδαφολογικών µελετών. Η συλλογή δεδοµένων από µεγάλες περιοχές ήταν παλαιότερα απλή.

Σήµερα, ακολουθούνται και δοκιµάζονται νέες τεχνολογίες όπου όλη η πληροφορία έχει ενσωµατωθεί σε µια πλατφόρµα και µέσα από το λογισµικό που παρέχεται σε Συνεταιρισµούς γνωρίζουν επακριβώς για ποιο αγροτεµάχιο και σε ποιον παραγωγό αντιστοιχεί δίνοντας πολύ βελτιωµένη πληροφορία και συµβουλές λίπανσης.

Αυτοµατοποιηµένη εφαρµογή επικοινωνίας

Ο κ. Τζιαχρής µίλησε ακόµη για µια νέα αυτοµατοποιηµένη εφαρµογή (Bot) που αφορά την επικοινωνία µε τους χρήστες που είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί και η οποία δοκιµάζεται και εφαρµόζεται πιλοτικά. Γίνεται µέσω γραπτών µηνυµάτων από το Messenger του Facebook, το WhatsApp και το Skype, όπου µπορεί ο παραγωγός µέσα σε κάποια λεπτά να στείλει κάποια συγκεκριµένη πληροφορία και να λάβει αυτοµατοποιηµένη απάντηση, στα ελληνικά, από το πρόγραµµα του ινστιτούτου.

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σε δύο καλλιέργειες προς στιγµήν, ντοµάτες και πατάτες και αφορά επεξήγηση των εδαφολογικών αναλύσεων και τις ανάγκες λίπανσης. Επίσης, µπορεί να συνδέσει ιδιωτικά τους µετεωρολογικούς σταθµούς που διαθέτει ένας παραγωγός µε τις εδαφολογικές αναλύσεις και να λαµβάνει, στα αγγλικά, τις απαραίτητες πληροφορίες µε δεδοµένα που προκύπτουν από το χωράφι.

Μια τρίτη τεχνολογία, ιδιωτική και αυτή, που δοκιµάζουν είναι η δυνατότητα αποστολής φωτογραφίας για ένα θέµα π.χ. ασθένειας ενός φυτού, ύπαρξης εντόµων και απάντησης στον χρήστη µε επεξήγηση ή συµβουλή για το συγκεκριµένο θέµα. Πάντως, όπως είπε, οι τεχνολογίες αυτές είναι ακόµη σε στάδιο ερευνών και τεχνικής βελτίωσης.

Μείωση επιπτώσεων από τα καιρικά φαινοµένα

Εκπροσωπώντας την εταιρεία γενικών αεροπορικών εφαρµογών 3Δ ΑΕ, ο π. διευθυντής της Υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων, Δηµήτρης Κυπαρισσούδας, τόνισε πως εφαρµόζεται για πρώτη φορά ειδική µεθοδολογία για τη µείωση των επιπτώσεων στη φυτική παραγωγή από δυσµενή καιρικά φαινόµενα, φέρνοντας την πληροφορία σε επίπεδο µικροπεριβάλλοντος, δηλαδή σε δήµους ή κοινότητες, ενώ µέσα στο 2018, µέσω του γεωργικού συµβούλου, η πληροφορία θα φτάνει στο αγροτεµάχιο. Για την ψηφιακή γεωργία και τη νέα ΚΑΠ, αλλά και στον ρόλο της Γεωργίας Ακριβείας, που όπως επισήµανε είναι ταυτόσηµες έννοιες, µίλησε ο Δρ. Α. Γκέρτσης, Καθηγητής στο Perrotis College της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.