Νέα δράση ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία

Αφορά και τον αγροδιατροφικό τομέα

Ενεργοποιήθηκε η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με προϋπολογισμό ύψους 65 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα είναι ενεργή έως τις 22 Μαΐου 2024 και απευθύνεται σε υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και τη διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, τη μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3).

Περιφερειακές Απολήξεις

1. Αγροδιατροφική αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, κρασί, μακεδονική/τοπική κουζίνα.

2. Βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση και ένταξη, με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παραφαρμακευτικά & cosmetics, με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων.

3. Ψηφιακές τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.

4. Αειφόρος ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα και βιοκαύσιμα, γεωθερμία.

5. Περιβάλλον και κυκλική οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τρόφιμα, υλικά, πράσινος τουρισμός.

6. Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τρόφιμα, υλικά, βιώσιμη κινητικότητα.

7. Υλικά, κατασκευές και βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, δομικά υλικά.

8. Τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 60.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως το 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.