-Διαφήμιση-

Σε στάδιο προετοιµασίας βρίσκονται νέες δράσεις, που αναµένονται να προκηρυχθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ) και αφορούν, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση των νέων αλιέων για αγορά πρώτου αλιευτικού σκάφους, την οικονοµική ενίσχυση των δράσεων ελέγχου και την αποζηµίωση των διχτυών από τα θαλάσσια θηλαστικά. Την ίδια ώρα, «τρέχει» µία σειρά προκηρύξεων από την ενεργοποίηση µέτρων του προγράµµατος, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Οικονοµική στήριξη

Σηµαντική ενίσχυση στον κλάδο της αλιείας αναµένεται να φέρει η οικονοµική στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς, µέτρο το οποίο φαίνεται πως θα έχει και µεγάλη ανταπόκριση. Στο πλαίσιο του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η στήριξη αυτή µπορεί να χορηγείται µόνο σε ό,τι αφορά την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους συνολικού µήκους κάτω των 24 µέτρων, εξοπλισµένου για θαλάσσια αλιεία, ηλικίας µεταξύ 5 και 30 ετών και που ανήκει σε τµήµα στόλου, για το οποίο η έκθεση αλιευτικής ικανότητας έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία µε τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιµες για το εν λόγω τµήµα.

«Νέοι αλιείς»

Ως «νέοι αλιείς» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά αλιευτικό σκάφος και τα οποία, κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης, έχουν ηλικία κάτω των 40 ετών και έχουν εργαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν λάβει σχετική επαγγελµατική κατάρτιση. Η βοήθεια δεν υπερβαίνει το 25% του κόστους απόκτησης του αλιευτικού σκάφους και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τα 75.000 ευρώ για κάθε νέο αλιέα.

Αποζηµίωση διχτυών

Το ΥΠΑΑΤ, όπως ο ίδιος ο υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου έχει επισηµάνει, προσανατολίζεται στην ενεργοποίηση µέτρου, «το οποίο εξαιτίας θεµάτων ανταγωνισµού, δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί στη χώρα µας τα προηγούµενα χρόνια». Πρόκειται για την αποζηµίωση των διχτυών από τα θαλάσσια θηλαστικά.

Δράσεις ελέγχων

Ιδιαίτερη έµφαση αναµένεται να δοθεί και στ ην οικονοµική ενίσχυση των δράσεων ελέγχων στον κλάδο της αλιείας, µε δεδοµένο ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) µπορεί να στηρίζει την υλοποίηση του ενωσιακού συστήµατος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, όπως προβλέπει και ο Κανονισµός. Επιλέξιµα είναι διάφορα είδη πράξεων, που, µεταξύ άλλων, αφορούν:

  • Την αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένου υλικού εξοπλισµού και λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστηµάτων εντοπισµού σκαφών (VDS), συστηµάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος (CCTV), και δικτύων, τα οποία καθιστούν δυνατή τη συλλογή, τη διαχείριση, την επικύρωση, την ανάλυση, τη διαχείριση κινδύνου, την παρουσίαση (µέσω ιστοσελίδων που σχετίζονται µε τον έλεγχο) και την ανταλλαγή δεδοµένων σχετικών µε την αλιεία και την ανάπτυξη σχετικών µεθόδων δειγµατοληψίας, καθώς και διασύνδεση µε διατοµεακά συστήµατα ανταλλαγής
    δεδοµένων.
  • Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση υλικού και λογισµικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εµπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος-µέλος και στις ενωσιακές αρχές, αλλά και για τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  • Αγορά συσκευών για τον υπολογισµό της ισχύος του κινητήρα και του εξοπλισµού ζύγισης.
  • Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων ελέγχου και παρακολούθηση και εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για τον έλεγχο της αλιείας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων και της δηµιουργίας ιστότοπων συναφών µε τον έλεγχο.

Οι παραπάνω δράσεις (και άλλες που πραγµατοποιούνται από δηµόσια αρχή) εξετάζονται προς το παρόν από την αρµόδια υπηρεσία έως ότου δροµολογηθεί η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης ή των σχετικών προσκλήσεων. Πάντως, έχει ήδη εκδοθεί η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑλΘ 2014-2020 για τον εκσυγχρονισµό και την αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων (υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Αυτή την περίοδο για τους αλιείς «τρέχουν» οι ακόλουθες δράσεις:

  • Έως τις 4 Δεκεµβρίου 2017 θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση χρηµατοδότησης για τη διάλυση αλιευτικού σκάφους (Μέτρο 6.1.10).
  • Έως τις 10 Ιανουαρίου 2018 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο ΠΣΚΕ για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα µέτρα 3.1.8 – «Υγεία και ασφάλεια» και 4.1.20 – «Ενεργειακή απόδοση και µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήµατα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συµβολής των εναλλακτικών συστηµάτων πρόωσης και του σχεδιασµού του κύτους».
  • Έως τις 10 Ιανουαρίου 2018 θα είναι, επίσης, δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέµενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων».