Νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού για την επιχειρηματικότητα

Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, θα αρχίσουν να τρέχουν έως τις 31 Ιουλίου. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Συγκεκριμένα:

✱ Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

✱ Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, δικαιούχοι δύναται να είναι:

1. Ατομική επιχείρηση (εδώ υπάγονται και οι επαγγελματίες αγρότες).

2. Εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής.

3. Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη.

4. Ομάδες παραγωγών.

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία PROTYPON, στον κλάδο της αγροδιατροφής, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι επιλέξιμη και η αίτηση για παροχή επιχορήγησης των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου χωρίς περιορισμούς στο ποσοστό της, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικός ο συνδυασμός με φοροαπαλλαγή, επιδότησης εργατικού κόστους κ.λπ.

Για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια γεωργίας είναι:

✱ Στον τομέα φυτικής παραγωγής, ίδρυση και εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων όλων των τύπων.

✱ Στον τομέα ζωικής παραγωγής, ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι: κτηριακά (αποθήκες, στάβλοι κ.λπ.), μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα εντός του χώρου της μονάδας, μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, λογισμικού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ιδιοκατανάλωση και αρδευτικά, εφόσον επιφέρουν τουλάχιστον 25% εξοικονόμηση ύδατος και με προϋπόθεση την εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ύδατος και δαπάνες μελετών και συμβούλων (μελέτες, σύμβουλοι κ.λπ.).

Σημειώνεται ακόμη ότι είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, τόσο σε γεωργικό όσο και σε μη γεωργικό τελικό προϊόν.

Γενική επιχειρηματικότητα

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Ειδικότερα, για:

✱ Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.

✱ Μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000 ευρώ.

✱ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

✱ Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΥΧ”
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 29/5