Σε διαβούλευση η νέα πρόσκληση για Νέους Αγρότες

Ποσό στήριξης που μπορεί να διαμορφωθεί από 30.000 € έως 42.500 € θα δοθεί ως ενίσχυση σε δικαιούχους που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο νέο πρόγραμμα Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027».

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της νέας πρόσκλησης, η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής στήριξης.

Το υπολειπόμενο 30% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης, η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται μετά το τέλος των αιτήσεων ΟΣΔΕ του 2024

Κριτήρια επιλεξιμότητας

4.1. Για τα φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
4.1.1. Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του/της.
4.1.2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
4.1.3. Είναι νόμιμος κάτοχος οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) και είναι νομικά και οικονομικά
υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία της.
4.1.4. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ήτοι εγγράφεται στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης
νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
4.1.5. Υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024 με την οποία αιτείται βασική ενίσχυση,
συνδεδεμένη ή μη.
4.1.6. Έχει τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4 δηλαδή είναι απόφοιτος επαγγελματικής
σχολής ή Λυκείου είτε έχει επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 δηλαδή απολυτήριο
γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας
τουλάχιστον 150 ωρών που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη
τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρμόδια αρχή). Εάν δεν καλύπτονται τα
ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν
επαγγελματικά προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με
πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με
μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα
σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές
δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
4.1.7. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα
τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
4.1.8. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του
έτους αναφοράς (2019 – 2022), να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο
τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την
Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
4.1.9. Δεν έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν
έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο
μέτρο.
4.1.10. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 –
2022, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.
4.1.11. Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος:
4.1.11.1. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 ή
4.1.11.2. Τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση
που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την
Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
4.1.11.3. Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή
διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των
επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
4.1.12. Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των
προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
4.1.13. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως και 9 μήνες μετά την
λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στήριξης ή να έχει απαλλαγεί από
αυτές.
4.1.14. Εάν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του
67% να κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός/ικανή προς εργασία
(βιοποριστικό επάγγελμα).

4.2. Για τα νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να κατέχουν οικονομικά αυτόνομη γεωργική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση,

β) να υποβάλλουν παραδεκτή ΕΑΕ για το έτος 2024 με την
οποία αιτούνται βασική ενίσχυση, συνδεδεμένη η μη,

γ) να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης,

Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης πρέπει να πληροί τα εξής:
4.2.1. Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του/της.
4.2.2. Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
4.2.3. Είναι νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και άρα ασκεί τη διαχείριση και
είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του, έτσι όπως
αποδεικνύεται με κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη νομική
μορφή του νομικού προσώπου.
4.2.4. Αποκτά το 51% του κεφαλαίου του νομικού προσώπου και αναλαμβάνει τον
έλεγχο και τη διαχείριση του νομικού προσώπου για πρώτη φορά κατά το
δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
4.2.5. Έχει τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4 δηλαδή είναι απόφοιτος επαγγελματικής
σχολής ή Λυκείου ή έχει επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 δηλαδή απολυτήριο
γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας
τουλάχιστον 150 ωρών που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη
τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρμόδια αρχή). Εάν δεν καλύπτονται τα
ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα πρέπει να έχει αποκτήσει επαγγελματικά
προσόντα ως εξής: Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη
απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο
ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που έχει
εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά
έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και
επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).

Δείτε ΕΔΩ την Προδημοσίευση της Πρόσκλησης για το νέο Πρόγραμμα