Στην καταβολή των πρώτων συνδεδεμένων ενισχύσεων για αιτήσεις του έτους 2017, την πληρωμή της προκαταβολής στους νέους αγρότες και στην εξόφληση των τελευταίων εκκρεμοτήτων προχωράει στις αρχές Φεβρουαρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα».

Οι παραπάνω πληρωμές πραγματοποιούνται νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, όταν οι πρώτες συνδεδεμένες ενισχύσεις άρχισαν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από τις 6 Μαρτίου. Έπιπλέον, και μετά τη σταδιακή ανακοίνωση των τελικών δικαιούχων της πρόσκλησης των νέων αγροτών, καταβάλλεται το 70% της προκαταβολής από την προβλεπόμενη ενίσχυση. 

Ειδικότερα, τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν σε συνολικά περίπου 150.000 δικαιούχους οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν τα εξής:

Βρώσιμα όσπρια: Ενίσχυση για τα βρώσιμα όσπρια, για την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», έχουν αιτηθεί περίπου 13.000 περίπου παραγωγοί. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2017 ανέρχεται στα 4.882.207 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν όσπρια, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Σκληρός σίτος: Ενίσχυση για την καλλιέργεια σκληρού σίτου, για την οποία έχουν αιτηθεί 26.000 παραγωγοί. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2017 ανέρχεται στα 12.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

  • Να χρησιμοποιούν ορισμένη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 225020/ 31-3-2003 (Β΄492) «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά», όπως ισχύει. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 217265/28-01-2014 (Β΄ 203)».
  • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Οι εκτάσεις των παραγωγών που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται και με πιστοποιημένο σπόρο σποράς. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 12 κιλά/στρέμμα.

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών. Οι αιτούντες φτάνουν περίπου τους 26.000 παραγωγούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 6.835.089 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή, σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Σπαράγγι: Ενίσχυση για την καλλιέργεια σπαραγγιού, για την οποία έχουν αιτηθεί περίπου 600 παραγωγοί. Το ύψος της χρηματοδότησης για το 2017 ανέρχεται στα 950.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί – καλλιεργητές σπαραγγιού που καλύπτουν σωρευτικά τις παρακάτω απαιτήσεις: καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις, χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών, και παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον 250kg νωπού προϊόντος ανά επιλέξιμο στρέμμα.

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον ΕΛΓΑ δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να παραδίδουν το προϊόν τους νωπό σε κάποιον από τους παρακάτω φορείς: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), Οργανώσεις Παραγωγών, Τυποποιητικές ή/και συσκευαστικές ή/και μεταποιητικές ή/και εξαγωγικές μονάδες σπαραγγιού.

Ζαχαρότευτλα: Ενίσχυση για καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, για την οποία έχουν αιτηθεί περίπου 2.000 παραγωγοί. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 6.835.089 ευρώ.

Σήμερα η πληρωμή των τευτλοπαραγωγών, την ερχόμενη Παρασκευή άλλοι 150.000 δικαιούχοι (upd)

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
  • Να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς.
  • Να έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
  • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Σημειώνεται ότι με τροποποιητική υπουργική απόφαση συμπεριλαμβάνεται διάταξη στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Νέες Συνδεδεμένες

Για πρώτη φορά φέτος καταβάλλονται και νέες ενισχύσεις, καθώς στο καθεστώς εντάχθηκαν και νέα προϊόντα. Στις πληρωμές του Φεβρουαρίου, καταβάλλονται:

Καρπός με κέλυφος: Ενίσχυση για καλλιέργεια καρπών με κέλυφος. Από τις πληροφορίες της «ΥΧ», έχουν αιτηθεί περίπου 26.000 παραγωγοί. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  • Καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις τα φυτικά είδη αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι), για παραγωγή καρπών με κέλυφος.
  • Καλλιεργούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
Νωρίτερα οι πληρωμές των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων
Νωρίτερα οι πληρωμές των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή: Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών, για την οποία έχουν αιτηθεί περίπου 63.000 παραγωγοί. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2017 ανέρχεται στα 25.809.281 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι καλλιεργούν τα είδη που ορίζονται, σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών. β) Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 1 στρέμμα (0,1 εκτάριο).

Όσο για τις υπόλοιπες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις η καταβολή τους θα γίνει στη συνέχεια σταδιακά.