Οδηγίες σχετικά με ελέγχους σε μη διαθέσιμα αγροτεμάχια λόγω ανωτέρας βίας, δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Οδηγίες διεξαγωγής διοικητικών ελέγχων σε αγροτεμάχια μη διαθέσιμα λόγω ανωτέρας βίας, ανάρτησε στη διαύγεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό: ως «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις», για τις περιπτώσεις δήλωσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στο πεδίο «Μη διαθέσιμο (λόγω ανωτέρας βίας)», δύνανται να θεωρηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σοβαρή φυσική καταστροφή που καθιστά αδύνατη την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας, πχ πλημμύρες
β) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν
προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Η έννοια της ανωτέρας βίας βάσει της Ανακοίνωσης C(88) 1696 της Επιτροπής περί
της «Ανωτέρας Βίας στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Δίκαιο» (88/C 259/07), δεν περιορίζεται μόνον στην απόλυτη αδυναμία, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και σε ασυνήθη περιστατικά, ανεξάρτητα από τη βούληση του/της δικαιούχου των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν –μολονότι έχει επιδειχθεί κάθε δυνατή επιμέλεια παρά μόνο με υπέρμετρες
θυσίες.

«Ασύνηθες» είναι το απρόβλεπτο ή τουλάχιστον σε τέτοια βαθμό απίθανο περιστατικό
ώστε ένας/μια επιμελής και συνετός/-η δικαιούχος να μπορεί να θεωρήσει ότι ο κίνδυνος είναι αμελητέος.

«Ανεξάρτητο από τη βούληση του/της δικαιούχο περιστατικό» είναι αυτό που εκφεύγει
του ελέγχου του/της υπό την ευρεία έννοια, δεν είναι ανεξάρτητες από τη βούληση του/της
δικαιούχου πράξεις, ακόμα και δόλιες των αντισυμβαλλομένων του/της, δεδομένου ότι
εναπόκειται στον/στην ενδιαφερόμενο/η να επιλέξει προσεκτικά τα πρόσωπα με τα οποία
συναλλάσσεται και να τους δεσμεύει επαρκώς με τη σύμβαση, ώστε να τηρούν τους
συμβατικούς όρους.

Για να θεωρηθεί ότι συντρέχει περιστατικό ανωτέρας βίας, δεν αρκεί η συνδρομή
λόγων ανωτέρας βίας, αλλά απαιτείται επιπλέον εκ μέρους του/της δικαιούχου τόσο η επίκληση αυτών, όσο και η προσκόμιση αποδείξεων των περιστάσεων που ο/η ίδιος/-ια θεωρεί ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Αιτήματα χωρίς συνημμένα δικαιολογητικά δεν γίνονται αποδεκτά.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από τους φορείς που επικαλούνται την
ανωτέρα βία πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητα. Αυτό σημαίνει ότι, στην πράξη, οι εθνικές
διοικήσεις που είναι αρμόδιες να εφαρμόζουν συγκεκριμένα τη ρήτρα περί της ανωτέρας βίας πρέπει να ενεργούν με μεγίστη σύνεση, τόσο ως προς την εκτίμηση των επικαλουμένων
πραγματικών περιστατικών, όσο και ως προς τις αποδείξεις για την υποστήριξη των σχετικών
αιτημάτων.

Το αίτημα και τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της ανωτέρας βίας ή της
εξαιρετικής περίστασης υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία που ο/η δικαιούχος ή ο/η έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ