Tον Οκτώβριο η ηλεκτρονική βάση δεδομένων για ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση ιπποειδών

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðïõ ðáñá÷þñçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ç ÖéëïæùéêÞ ÏìÜäá Ãñåâåíþí êáé åéêïíßæåé Üãñéá Üëïãá. ¢ãñéá Üëïãá ðïõ ðåñéóõíåëÝãçóáí ýóôåñá áðü åíôïëÞ åéóáããåëÝá êáé ìåôáöÝñèçêáí óå êëåéóôü ãÞðåäï ÷ùñéïý èá äçìïðñáôÞóåé, óôéò 3 ÌáÀïõ, ï äÞìïò Ãñåâåíþí, äéáäéêáóßá ùóôüóï ôçí ïðïßá êáôáããÝëëïõí öéëïæùéêÝò ïñãáíþóåéò. «Ôá Üëïãá», åîçãåß óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï äÞìáñ÷ïò Ãñåâåíþí Ãéþñãïò ÄáóôáìÜíçò, «ðåñéóõíåëÝãçóáí ãéáôß áãñüôåò êáôÞããåéëáí óôïí åéóáããåëÝá êáôáóôñïöÝò óôéò êáëëéÝñãåéÝò ôïõò». ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí ðåñßëçøç äéáêÞñõîçò ôçò äçìïðñáóßáò, «åêôßèåôáé ìå ðëåéïäïôéêÞ äçìïðñáóßá, ç åêðïßçóç 30 áíåðéôÞñçôùí æþùí (éððïåéäÞ), ðïõ ðåñéÞëèáí óôçí ðåñéïõóßá ôïõ äÞìïõ Ãñåâåíþí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í.4056/2012». Ç äçìïðñáóßá èá äéåíåñãçèåß óôéò 3 ÌáÀïõ, óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá (Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 1), åíþðéïí ôçò ôñéìåëïýò åðéôñïðÞò äçìïðñáóéþí, óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò ó÷åôéêÞò äéáêÞñõîçò. Ôéò óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò êñáôïýíôáé ôá Üëïãá áëëÜ êáé ôçí áðüöáóç ãéá ôç äçìïðñáóßá, êáôÞããåéëå ç ÖéëïæùéêÞ ÏìÜäá Ãñåâåíþí êáé ï ÐáíåëëÞíéïò Óýëëïãïò Ðñïóôáóßáò Éððïåéäþí «Ippothesis». «ÁíÜìåóá óôá æþá Ý÷åé êáé ðïõëÜñéá, åíþ åìåßò ìåôñÞóáìå 36 óõíïëéêÜ Üëïãá, åê ôùí ïðïßùí ðùëïýíôáé ôá 30 ðñïò 50 åõñþ ôï Ýíá. Åðßóçò, äåí îÝñïõìå áí ç ôñïöÞ ðïõ ôïõò âÜæïõí åðáñêåß», ëÝåé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ç Åýç ÊáíéóôñÜ áðü ôç ÖéëïæùéêÞ ÏìÜäá Ãñåâåíþí, ðïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ âñÝèçêå óôï ãåéôïíéêü áðü ôá ÃñåâåíÜ ÷ùñéü, üðïõ êñáôïýíôáé ôá Üëïãá. Ç ßäéá åêôéìÜ üôé ðñüêåéôáé ãéá Üëïãá ðïõ åß÷áí áãïñÜóåé ðáëáéüôåñá êÜðïéïé ìå åðéäïôÞóåéò ãéá ðñïãñÜììáôá ïéêïôïõñéóìïý, áëëÜ üôáí Ýðåóáí Ýîù ïé åðé÷åéñÞóåéò ôïõò, ôá Üöçóáí åëåýèåñá óôï âïõíü. ÐÝìðôç 28 Áðñéëßïõ 2022. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÖÉËÏÆÙÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÃÑÅÂÅÍÙÍ/STR

Στενή συνεργασία για τη διερεύνηση καταγγελιών κακομεταχείρισης ζώων ζητάει το ΥΠΑΑΤ να αναπτύξουν, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ και η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την τελική φάση της υλοποίησης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ταυτοποίησης και ιχνηλάτηση δεσποζόμενων ιπποειδών

Σύμφωνα με το υπουργείο: «κατά την ευρεία σύσκεψη, με την συμμετοχή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σ. Κεδίκογλου και της Γενικής Γραμματέως του ΥπΑΑΤ, κας. Χριστιάνας Καλογήρου και υπηρεσιακών παραγόντων, εξετάστηκε η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη προ μηνών από τον κ. Κεδίκογλου σχετικά με την καταχώριση των εγκαταστάσεων ιπποειδών και των υπευθύνων επιχειρήσεων ιπποειδών και τη διαχείριση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών.

Σύμφωνα με την Υ.Α.(726/107637/2022 – ΦΕΚ 2028/B/21-4-2022) δημιουργείται και τηρείται στο ΥπΑΑΤ ηλεκτρονική βάση δεδομένων, με την ονομασία «Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων των Ιπποεδών» (ΚΗΒΔΙ) στο οποίο οι  κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών καταχωρίζουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των ιπποειδών, τις εγκαταστάσεις και τα στοιχεία ταυτοποίησης των υπεύθυνων επιχειρήσεων ιπποειδών. Οι υπεύθυνοι  των εγκαταστάσεων οφείλουν να διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

  1. Το είδος του ιπποειδούς
  2. Τον μοναδικό κωδικό του
  3. Τον κωδικό του μέσου ταυτοποίησης που φέρει
  4. Την ημερομηνία γέννησης στην εγκατάσταση
  5. Την ημερομηνία θανάτου, θανάτωσης ή απώλειας (συμπεριλαμβανομένης και της κλοπής)
  6. Τον τόπο προορισμού ή προέλευσης

Όπως ορίζεται, τα δεσποζόμενα ιπποειδή που γεννιούνται στη χώρα ταυτοποιούνται ατομικά με ένα μοναδικό κωδικό, ένα ενιαίο έγγραφο ταυτοποίησης και με ένα μέσο ταυτοποίησης (ενέσιμο πομποδέκτη). Αναφορικά με τα ανεπιτήρητα δεσποζόμενα ιπποειδή, οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρησή τους. Στην Υ.Α. περιλαμβάνεται η αίτηση για χορήγηση έγκρισης ενέσιμων πομποδεκτών και το έντυπο ταυτοποίησης. Όπως τονίστηκε, η εφαρμογή της εν λόγω Ηλεκτρονικής Βάσης θα τεθεί από ειδική πλατφόρμα σε παραγωγική λειτουργία, τον προσεχή Οκτώβριο.

«Στο ΥπΑΑΤ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα σύστημα ταυτοποίησης και καταγραφής ιπποειδών και να ελέγχονται οι καταγγελίες κακομεταχείρισης», σημείωσε ο ΥφΑΑΤ στην τοποθέτησή του και υπογράμμισε ότι επιδεικνύεται ιδιαίτερη  ευαισθησία στο ζήτημα αυτό.

Ο κ. Κεδίκολγου ευχαρίστησε όλους όσοι εργάζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις  για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής βάσης και υπενθύμισε ότι η εφαρμογή της, «αντικατοπτρίζει  την ποιότητα της κοινωνίας μας».

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, κ. Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ, κα. Θεώνη Κατσιφώλη, οι Προϊστάμενος και υπάλληλος του Τμήματος Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, κ.κ. Μιχαήλ Βανδώρος και Εμμανουήλ Λελεκάκης αντίστοιχα, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, κα. Κατερίνα Μαρίνου και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, κ. Σπύρος Ντουντουνάκης».