Τα ονόματα των δικαιούχων, των απορριπτόμενων και των επιλαχόντων Νέων Αγροτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίθηκε η πληρωμή 3,6 εκατ. ευρώ για τους επιλαχόντες νέους της Δυτικής Ελλάδας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλία ανακοινώθηκαν σήμερα 6 Ιουλίου – επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ του ypaithros.gr – οι λίστες με τα ονόματα των νέων αγροτών που εκκρίθηκαν για το μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

Ειδικότερα, ο πίνακας περιλαµβάνει 1.230 δικαιούχους συνολικού ποσού δηµόσιας δαπάνης 23.587.000 ευρώ.

-Διαφήμιση-

Στον πίνακα με τους εν δυνάµει δικαιούχους αναγράγονται 112 δικαιούχοι συνολικού ποσού δηµόσιας δαπάνης 2.061.500 ευρώ.

Οι επιλαχόντες αφορούν τις αιτήσεις που είναι επιλέξιµες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες πιστώσεις. Ο σχετικός πίνακας περιλαµβάνει 480 επιλαχόντες.

Οι απορριπτόµενοι φτάνουν τους 57.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να ενηµερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσµατα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρµογή του Πληροφορικού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του.

Οι δικαιούχοι που έχουν συµπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσµάτων έχουν το δικαίωµα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) µε την έννοια του άρθρου 25 του νόµου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας 15 ηµερών από την εποµένη της έκδοσης της παρούσας.

Σε ενδεχόµενη ένσταση ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης µε τα οποία διαφωνεί (επιλεξιµότητα, βαθµολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόµενων εµφανίζονται βαθµολογία και ποσό ενίσχυσης. Συνεπώς η εµφάνιση αυτών των στοιχείων (βαθµολογία – ποσό στήριξης) στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόµενων δεν δηµιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτοµερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ, σύµφωνα µε σχετικό τυποποιηµένο υπόδειγµα. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραµµένο από το δικαιούχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο συνοδευόµενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ∆ΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος µέσω ΠΣΚΕ, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των εν δυνάµει δικαιούχων απαιτείται η προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστηµα ενός µήνα από την ηµεροµηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν: α. Τη διακοπή της µόνιµης εξωγεωργικής απασχόλησης. β. Την αναστολή του επιδόµατος ανεργίας. γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεµαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του έτους 2016 ως µισθωµένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφεροµένους στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών στο προβλεπόµενο διάστηµα για τις περιπτώσεις α. και β. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόµενο. Για την περίπτωση γ. θα απαιτηθεί αναβαθµολόγηση.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων

Δείτε εδώ τα ονόματα των εν δυνάμει δικαιούχων

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα όσον απορρίφθηκαν

Δείτε εδώ τα ονόματα των επιλαχόντων

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki