ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι υποχρεώσεις των βαμβακοπαραγωγών για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης

Τις λεπτομέρειες για την χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης στο βαμβάκι για την περίοδο 2023/2024 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγους μήνες μετά την υπουργική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την υπουργική, η Συνδεδεμένη Ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 733,98 ευρώ ανά εκτάριο (73,39 ευρώ/στρέμμα) εφόσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση συνολική έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια και ότι η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου, στο οποίο έχουν παραδώσει οι παραγωγοί πρέπει να είναι άνω του 32%, η οποία παρακολουθείται και επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος, πρέπει:

✱ Να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών/καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών/εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2023, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

✱ Να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.

✱ Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.

✱ Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν, υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

✱ Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

✱ Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024.

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν παραδίδουν την παραγωγή τους μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024, δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και τον τόπο συγκέντρωσής της.