ΟΣΔΕ 2021: Τι αλλάζει φέτος με τις επιλέξιμες εκτάσεις

✱ Μέχρι 22 Ιουνίου η υποβολή των δηλώσεων ✱ Οι όροι επιλεξιμότητας για τις στρεμματικές Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Μαζί με τις γεωργικές εκτάσεις, στις οποίες δεν ασκείται γεωργική δραστηριότητα, δεν θα είναι από φέτος επιλέξιμες για το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων και εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών με συντελεστή επιλεξιμότητας (pef) ίσο με το μηδέν, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας, αλλά και όσες δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύου NATURA 2000, πλην εκείνων που δηλώνονται ως βοσκότοπος ή μόνιμη καλλιέργεια.

Τα παραπάνω επισημαίνονται στον οδηγό «διαδικασίας υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2021» που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τα άλλα, η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων δεν διαφοροποιείται σε σχέση με πέρσι. Η ΕΑΕ 2021 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

✱ Είτε με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

✱ Είτε μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του -ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιοδήποτε ΚΥΔ της επιλογής του, αφού εκδώσει τον μοναδικό «κωδικό υποβολής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του.

Σημειώνεται ότι ο παραγωγός, προκειμένου να υποβάλει την ΕΑΕ 2021, θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του.

Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλει ΕΑΕ 2020 διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της ΕΑΕ 2021 σε σχέση με το έτος 2020. Σε περίπτωση που δεν είχε υποβάλει ΕΑΕ 2020, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης, και υποβάλλει υποχρεωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων κ.ά.).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για την 22α Ιουνίου 2021. Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Άμεσες Ενισχύσεις

Η υποβολή αιτήματος λήψης Βασικής Ενίσχυσης, ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Πρασίνισμα), Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, αλλά και για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, την Ειδική Καλλιεργητική Ενίσχυση για το Βαμβάκι, το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων και τα Μέτρα Ενίσχυσης Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους γίνεται σε σχετικό πεδίο του εντύπου της δήλωσης.

Παραδείγματα Συνδεδεμένων

Για παράδειγμα, τα αιτήματα λήψης Συνδεδεμένων Ενισχύσεων στον τομέα των βοοειδών λαμβάνουν χώρα με τη δήλωση της επιθυμίας του βοοτρόφου να λάβει τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων. Επισημαίνεται ότι η ορθή δήλωση των στοιχείων ζωικού κεφαλαίου στην ΕΑΕ και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) είναι σημαντική, δεδομένου ότι τα δυνάμει επιλέξιμα βοοειδή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων υπολογίζονται βάσει αυτών των στοιχείων.

Αντίθετα, τα αιτήματα λήψης Συνδεδεμένων Ενισχύσεων στον τομέα των αιγοπροβάτων λαμβάνουν χώρα με τη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου της ΕΑΕ με τον ακριβή αριθμό επιλέξιμων αιγοπροβάτων, για τα οποία ο αιγοπροβατοτρόφος επιθυμεί να λάβει τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του εν λόγω πλήθους επιλέξιμων αιγοπροβάτων πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των αιγοπροβάτων που θα διατηρηθούν έως την ετήσια απογραφή της εκμετάλλευσης και, στην περίπτωση της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Πρόβειου και Αίγειου Κρέατος, την παραδοτέα ποσότητα γάλακτος για το έτος ενίσχυσης.

Για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σίτου, Ζαχαροτεύτλων και την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, στην ΕΑΕ δηλώνεται η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου και ο αριθμός των ετικετών ανά ποικιλία και υποβάλλεται υποχρεωτικά το τιμολόγιο αγοράς του πιστοποιημένου σπόρου.

Στον πίνακα που παρατίθεται παρουσιάζονται, συνοπτικά, επιπλέον όροι επιλεξιμότητας για τις στρεμματικές Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Όροι Επιλεξιμότητας
ανά Καθεστώς Στρεμματικής Συνδεδεμένης Ενίσχυσης

Τομέας

Χρήση σπόρου πιστ/μένου

Παράδοση προϊόντος σε φορείς ενταγμένους
στο μητρώο ΟΠΕΚΕΠΕ

Περίοδος παράδοσης

Σύμβαση παραγωγού
με επιχείρηση

Παράδοση
στη μεταποίηση

Ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου

Ρύζι

 

4 τόνοι/ha

έως 28/2/2022

   

0,05 ha

Σκληρός σίτος

120 kg/ha

       

0,05 ha

Βιομηχανική ντομάτα

 

50 τόνοι/ha

από 1/6/2021 έως 30/11/2021

   

0,1 ha

Πορτοκάλια χυμοποίησης

 

7 τόνοι/ha

από 1/1/2021 έως 31/12/2021

   

0,1 ha

Σπόροι σποράς

         

0,05 ha

Σπαράγγια

 

2,5 τόνοι/ha

από 1/1/2021 έως 30/6/2021

   

0,05 ha και 0,2 ha
ανά δικαιούχο

Ροδάκινα χυμοποίησης

 

3 τόνοι/ha

από 1/6/2021 έως 1/11/2021

   

0,1 ha

Κορινθιακή σταφίδα

 

1,5 τόνοι/ha

από 1/8/2021 έως 30/11/2021

   

0,1 ha

Ζαχαρότευτλα

1U/ha =100.000 σπόροι/ha

 

έως 31/01/2022

   

0,05 ha

Βαμβάκι

16 kg/ha ή 13kg/ha για υβρίδια

 

έως 31/01/2022

   

0,05 ha

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021