ΠΑΑ: Τον Απρίλιο η προκήρυξη για τα Σχέδια Άρδευσης, σε αναµονή για νέο Leader

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό ύψους 37 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», ενώ ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες ενέργειες, προκειμένου να ενεργοποιηθεί κατά τους επόμενους μήνες ένα νέο πρόγραμμα LEADER/CLLD για την ελληνική ύπαιθρο.

Επενδύσεις σε αρδευτικά

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ, ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ΠΣΚΕ για την υποδοχή των αιτήσεων στήριξης, προκειμένου να εκδοθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα Σχέδια Άρδευσης και από τα μέσα Απριλίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτημάτων ενίσχυσης. Η πρόσκληση έχει ήδη καθυστερήσει, εάν αναλογιστούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο της δράσης υπεγράφη τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τη δημόσια διαβούλευση να έχει προηγηθεί μήνες πριν. Ακολούθησε τροποποιητική απόφαση στις 23 Δεκεμβρίου.

Με την εν λόγω δράση θα δοθεί ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμες επενδύσεις

Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι:

Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος (όπως αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού, δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, μηχανολογικό εξοπλισμό για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση κ.ά.).

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους, επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών π.χ. αλλαγή αντλίας, γεννήτριας κ.ά., δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής και εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης, όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:

Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ.

Και στο βάθος LEADER

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει μία άτυπη προετοιμασία των προσκλήσεων για δράσεις του ΠΑΑ, σε συνδυασμό με έργα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι, μεταξύ άλλων, να ενεργοποιηθεί μέσα στη διετία 2021-2022 ένα νέο LEADER/CLLD, με ειδικό προσανατολισμό ανάπτυξης τοπικών στρατηγικών και έμφαση στον αγροτουρισμό. Πρόθεση του ΥΠΑΑΤ είναι το εν λόγω μέτρο να ενταχθεί ως επενδυτικό έργο στο Σχέδιο Ανάκαμψης της χώρας, προκειμένου τα κονδύλια από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να αξιοποιηθούν σε άλλες δράσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο LEADER εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ περίπου δημόσια δαπάνη και θα αφορά έργα ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Με λίγα λόγια, αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί το Υπομέτρο 19.2 για τις «παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα», αλλά με πιο συνεκτικές και περιορισμένες δράσεις, που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό και την προώθηση της γαστρονομίας.

Με βάση τις επικαιροποιημένες πληροφορίες της «ΥΧ», δεν υπάρχει προς το παρόν καμία αλλαγή σχετικά με όσα έχει δημοσιεύσει για τα επενδυτικά έργα που πρόκειται να προκηρυχθούν, όπως Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Βιολογικά, Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών, ενώ η αποπληρωμή των Νέων Αγροτών (β’ δόση) θα πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα.