Παιδαγωγικό πακέτο: Τα παιδιά μαθαίνουν από πού προέρχεται η τροφή μας

Ελλιπείς οι γνώσεις των μαθητών για τη δουλειά των αγροτών

Να συνδέσει το σχολείο με τη γεωργία, το περιβάλλον και την παραγωγή τροφίμων επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ενός παιδαγωγικού πακέτου για εκπαιδευτικούς. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι οι αστικοί πληθυσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τη γεωργία ως πηγή της τροφής τους.

Επίσης, αγνοούν τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωργοί στην κοινωνία και στην οικονομία μας, όχι απλώς εφοδιάζοντάς μας με τρόφιμα, αλλά επίσης προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, καθώς και διασφαλίζοντας τη ζωτικότητα της ευρωπαϊκής υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών. Αυτό το παιδαγωγικό πακέτο δημιουργήθηκε ως απόκριση σε αυτή την έλλειψη σύνδεσης». Το πακέτο περιλαμβάνει διδακτικούς και μαθησιακούς πόρους έτοιμους προς χρήση, με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων ηλικίας 11-15 ετών για τη σημασία των τροφίμων και της γεωργίας για την Ευρώπη.

Προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτικούς μέσα από ένα ευρύ φάσμα διδακτικών πεδίων όπως για παράδειγμα γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, ιθαγένεια, οικονομικά, ευρωπαϊκές σπουδές, οικιακή οικονομία, γεωργικές επιστήμες, τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και κοινωνικές επιστήμες.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει μέσα από ποικίλα και συμπληρωματικά εργαλεία και δραστηριότητες ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να διερευνήσουν τρεις σχετικές θεματικές ενότητες: τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της ΕΕ, «Το παιδαγωγικό πακέτο δεν επιδιώκει να παράσχει εργαλεία για τη διδασκαλία της πολιτικής της ΕΕ αυτής καθαυτή στους μαθητές, αλλά να δείξει πώς η γεωργία ωφελεί όλους τους πολίτες».

Χρήση του πακέτου

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τα εργαλεία ή τις δραστηριότητες που θέλει να χρησιμοποιήσει για κάθε μία από τις θεματικές ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

✱ Μια σύντομη εισαγωγή για τους εκπαιδευτικούς, που περιγράφει τους μαθησιακούς στόχους και παρέχει συνδέσμους για πόρους

✱ Φύλλα εργασίας με μαθησιακές δραστηριότητες για τους μαθητές

✱ Ένα διάγραμμα έργου για τους μαθητές, που προτείνει ένα διαθεματικό έργο σχετικό με το αντικείμενο της ενότητας.