ΠΑΛΥΘ 2021-2027 Μετά τα «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας», ακολουθεί η δράση για την «Προώθηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Στην προκήρυξη δύο προσκλήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 προχωρά το ΥΠΑΑΤ, ενεργοποιώντας τις Δράσεις 2.2.1 «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας» (ΣΠΕ) και 2.2.2 «Προώθηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

Η αρχή θα γίνει με τη Δράση 2.2.1, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του έτους, και θα ακολουθήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Δράση 2.2.2.

Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας

Με τη Δράση 2.2.1 «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας» (ΣΠΕ) στηρίζονται η κατάρτιση και η υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

✱ Πρόγραμμα παραγωγής για αλιευόμενα ή εκτρεφόμενα είδη.

✱ Στρατηγική εμπορίας για την προσαρμογή της ποσότητας, της ποιότητας και της παρουσίασης της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς.

✱ Ειδικά προληπτικά μέτρα προσαρμογής της προσφοράς για τα είδη των οποίων η εμπορία αντιμετωπίζει συνήθως δυσκολίες κατά τη διάρκεια του έτους.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

✱ Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

✱ Αναγνωρισμένες ενώσεις οργανώσεων παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Η χρηματοδότηση καλύπτεται κατά 75% από τη δημόσια ενίσχυση και κατά 25% με ιδία συμμετοχή.

Κανόνες επιλεξιμότητας

Στο πλαίσιο της δράσης καθορίστηκαν και οι κανόνες επιλεξιμότητας. Μεταξύ αυτών είναι:

✱ Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2022 (ημερομηνία έγκρισης του ΠΑΛΥΘ 2021-2027).

✱ Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2029.

✱ Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστος το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

✱ Η ετήσια ενίσχυση, που χορηγείται ανά οργάνωση παραγωγών, δεν υπερβαίνει το 12% της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

Προώθηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Με τη Δράση 2.2.2 «Προώθηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» στηρίζονται ενέργειες προώθησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, για την ενίσχυση της εμπορικότητάς τους. Αυτές περιλαμβάνουν:

✱ Έρευνες αγοράς, μελέτες και διαφημιστικές εκστρατείες για τη γνωστοποίηση και προώθηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και των καταναλωτών, την αναζήτηση νέων αγορών, την προσαρμογή στις διαφοροποιημένες συνθήκες της αγοράς και τη βελτίωση των όρων διάθεσης των προϊόντων.

✱ Ενέργειες προώθησης της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας, υιοθέτησης ετικετών ποιότητας και βιωσιμότητας.

✱ Ενέργειες αναβάθμισης της συσκευασίας και παρουσίασης των προϊόντων.

✱ Ενέργειες σχετικές με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως εργαλείου προώθησης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

✱ Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους.

✱ Δημόσιοι φορείς.

✱ Συλλογικοί φορείς τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Αξιολόγηση

Όπως έχει γίνει γνωστό, η μεθοδολογία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων των δύο παραπάνω δράσεων θα διενεργείται σε δύο στάδια:

 Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης.

✱ Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων.