Η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 13% το 2022

Σύμφωνα με τα πρώτα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2022 από τους οικονομικούς λογαριασμούς για τη γεωργία (EAA), ο δείκτης παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας στην ΕΕ εκτιμάται ότι αυξήθηκε από έτος σε έτος κατά 13%, μετά από μικρή αύξηση το 2021.

Αυτή η συνολική άνοδος του δείκτη αντικατοπτρίζει μια αύξηση 11,1% στην πραγματική αξία του εισοδήματος που παράγεται από μονάδες που ασχολούνται με δραστηριότητες γεωργικής παραγωγής (συντελεστής παραγωγής) που μοιράζεται πλασματικά σε μικρότερο (-2 %) εργατικό δυναμικό πλήρους απασχόλησης (μετρούμενο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για τη γεωργία που δημοσίευσε την Τρίτη 20/12 η Eurostat.

Η διαταραχή της αγοράς προκαλεί σημαντικές διακυμάνσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας

Η χρονιά σημαδεύτηκε από έκτακτες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτά προήλθαν κυρίως από περαιτέρω ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς συνεχιζόταν ο COVID και από τη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία που διέκοψε τον ενεργειακό εφοδιασμό, τη διαθεσιμότητα μιας σειράς γεωργικών εισροών (ειδικά λιπασμάτων) και το εμπόριο ορισμένων γεωργικών προϊόντων. Οι εξελίξεις στην παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας σε καθένα από τα κράτη μέλη το 2022 ενσωμάτωσαν αυτούς τους κραδασμούς στην αγορά και αντανακλούσαν έναν βαθμό έκθεσης ή ανθεκτικότητας σε αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των κραδασμών, υπήρξε μια ακόμη ευρύτερη κατανομή των ρυθμών μεταβολής της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας (όπως μετράται με τον δείκτη του πραγματικού εισοδήματος των παραγόντων στη γεωργία ανά ετήσια μονάδα εργασίας) το 2022 από ό,τι συνήθως. Ο πιο απότομος ρυθμός αύξησης της εκτιμώμενης παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας το 2022 ήταν στη Γερμανία (+66,8 %), όπου η μέση αύξηση της τιμής των προϊόντων παραγωγής (+29,5 %) ξεπέρασε εκείνη των εισροών (+14,0 %). Απότομες αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Εσθονία (+32,8 %), στη Δανία (+29,8 %) και στο Λουξεμβούργο (+29,6 %).

Αντίθετα, σημειώθηκαν ιδιαίτερα απότομες μειώσεις στην εκτιμώμενη παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας στη Ρουμανία (-21,2 %), τη Σλοβακία (-15,4 %), την Πορτογαλία (-11,8 %) και τη Μάλτα (-11,2 %). 

ραβδόγραμμα: Παραγωγικότητα εργασίας (Δείκτης Α), πρώτη εκτίμηση 2022 (% μεταβολή σε σύγκριση με το 2021)Πηγή δεδομένων: aact_eaa06

Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ λόγω της απότομης αύξησης των τιμών των γεωργικών προϊόντων

Η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ υποστηρίχτηκε από την απότομη αύξηση (+16,2 %) της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε τρέχουσες τιμές. Με τη σειρά του, αυτό αντανακλούσε απότομες αυξήσεις τόσο στη μέση τιμή της παραγωγής όσο και στην ενδιάμεση κατανάλωση (+23,0 % και 25,4 % αντίστοιχα) και μειώσεις στον όγκο τόσο της γεωργικής παραγωγής (-3,0 %) όσο και της ενδιάμεσης κατανάλωσης (-3,1 %). Τα προγράμματα στήριξης που δημιουργήθηκαν για την αποζημίωση των γεωργών για τις υψηλές τιμές των εισροών, όπως τα λιπάσματα και η ενέργεια, οδήγησαν σε αύξηση 3 % των επιδοτήσεων.

Η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας για την ΕΕ συνολικά το 2022 κατά 40% υψηλότερη από ό,τι το 2015

Σε σύγκριση με το 2015, ο δείκτης του πραγματικού εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής της ΕΕ ήταν 19,8% υψηλότερος το 2022. Κατά την ίδια περίοδο, σημειώθηκε σταθερή και συνολική πτώση του δείκτη εισροής γεωργικής εργασίας κατά 16,6%. Μαζί, αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας στην ΕΕ (Δείκτης Α) να είναι 43,6% υψηλότερη το 2022 σε σχέση με το 2015.
 

Γραμμές τάσης: Παραγωγικότητα γεωργικής εργασίας (Δείκτης Α) και συνιστώσες (2015=100)Σύνολα δεδομένων πηγής: aact_eaa05 , aact_eaa06 και aact_ali02