Παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ: Παρεµβάσεις σε µέγεθος εκµεταλλεύσεων, εκπαίδευση, περιβάλλον

Προκλήσεις. Η σηµερινή υγειονοµική κρίση, ακολουθώντας την προηγούµενη δεκαετή ύφεση, σε συνδυασµό µε τις νέες προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τη δηµογραφική ενδυνάµωση αγροτικών περιοχών διαµορφώνουν το πλαίσιο επανακαθορισµού των πολιτικών σε εθνικό-ευρωπαϊκό επίπεδο και δηµιουργούν την ανάγκη επαναπροσδιορισµού των προτεραιοτήτων µας στη χάραξη της στρατηγικής για τον πρωτογενή τοµέα τα επόµενα χρόνια.

Παρεµβάσεις. Τα βασικά θέµατα, που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του προβληµατισµού, είναι τα εξής:

● Η διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. Στην Ελλάδα, το 88% των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι µικρού οικονοµικού µεγέθους (2.000 ευρώ-25.000 ευρώ), µε µέση γεωργική εµετάλλευση τα 6,65ha και τυπική απόδοση τα 11.059 ευρώ, σε αντίθεση µε την ΕΕ που εµφανίζει 16,56ha και 34.785 ευρώ αντίστοιχα. Καταδεικνύεται η ανάγκη, λοιπόν, λήψης µέτρων για βελτίωση αυτών των µεγεθών, όπως η οργάνωση συλλογικών σχηµάτων.

● Η διασύνδεση εκπαίδευσης, διάχυσης γνώσης και προώθησης καινοτοµίας. Στην Ελλάδα, µόλις το 6,8% των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει βασική ή πλήρη γεωργική εκπαίδευση, ενώ στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 31,6%. Επιβάλλεται, λοιπόν, να επενδύσουµε σε αξιόπιστες δοµές εκπαίδευσης-κατάρτισης και συµβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, καθώς και να ενθαρρύνουµε συνεργασίες, συµπράξεις και δικτυώσεις µεταξύ των εταίρων του αγροδιατροφικού τοµέα.

● Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η ΕΕ έχει αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για το κλίµα και το περιβάλλον, από τα σχέδια Κανονισµών της νέας ΚΑΠ µέχρι την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία», τον Ευρωπαϊκό Νόµο για το Κλίµα µε ορίζοντα το 2050. Σηµαντικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας συνιστά η Στρατηγική «Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο», που προβλέπει τη µετάβαση σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστηµα. Η συγκεκριµένη στρατηγική θα επηρεάσει σηµαντικά τη νέα ΚΑΠ 2021-2027, καθορίζοντας τόσο τον τρόπο παραγωγής όσο και τη χρηµατοδότηση των παραγωγών.

Διαβούλευση. Τα σηµαντικά αυτά θέµατα πρέπει να µας απασχολήσουν όλους. Η γεωργία και η κτηνοτροφία µπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης την επόµενη µέρα, καθώς είναι σε θέση να στηρίξουν την παραγωγική µας ανασυγκρότηση, ειδικά την περίοδο αυτή που βρίσκεται σε διαβούλευση η νέα ΚΑΠ και ο προϋπολογισµός του Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου για την περίοδο 2021-2027.

ΔΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ, Γενικός γραµµατέας ΥΠΑΑΤ, Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων