Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για Επιχειρησιακές Ομάδες και για το Μέτρο Συνεργασία

Έως 27/05/2022, για τις Ε.Ο.

Στη διαύγεια δημοσιεύθηκε η δεύτερη τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων:

• 16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ: 

1. Στην παράγραφο 1.6 Επιλέξιμες δαπάνες, μετά το σημείο με τις Δαπάνες αναλωσίμων
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

• Δαπάνες μετακίνησης των μελών της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο των συνεργασιών μεταξύ
των μελών της Ε.Ο. (όπως τεχνικές συναντήσεις, δειγματοληψίες, μετρήσεις) για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες μέχρι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9, της παραγράφου Δ, του άρθρου 5, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ94/Α/2015), όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και στην υπ’ αριθ. 2/68332/ΔΕΠ/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2943/Β/16-09-2016) και σύμφωνα με τα όρια που τίθενται για το προσωπικό Κατηγορίας ΙΙ (λοιποί μετακινούμενοι) σύμφωνα με το ν. 4336/2015 (Α΄94).

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μεταφορά με ταξί, οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτων
εφόσον υπάρχει δημόσιο μέσο μεταφοράς που καλύπτει την εν λόγω διαδρομή και οι δαπάνες χώρου στάθμευσης. Ειδικότερα, οι δαπάνες για μεταφορά με ταξί και οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτου είναι επιλέξιμες μόνο κατά το τμήμα της μετακίνησης από το οποίο δεν υπάρχει ΜΜΜ και έως το σημείο του τελικού προορισμού.

2. Στην παράγραφο 1.6 Επιλέξιμες δαπάνες, μετά το σημείο με τις Επενδυτικές δαπάνες για
τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα ποσοστά που αναφέρονται στις επιλέξιμες δαπάνες είναι τα μέγιστα επιτρεπτά για κάθε
κατηγορία δαπάνης και αφορούν στον επιχορηγούμενο συνολικό προϋπολογισμό της αρχικής απόφασης ένταξης του πιλοτικού έργου.»

3. Στην παράγραφο 3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

« ● Οι δαπάνες μετακίνησης φυσικών προσώπων που δεν ανήκουν στην Ομάδα Έργου της
Ε.Ο.».

4. Στην παράγραφο 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ μετά το σημείο Ι)Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία του Συντονιστή ως συντονιστή έργου σε συγχρηματοδοτούμενο έργο εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Επιπλέον, ο Συντονιστής του Έργου (φυσικό πρόσωπο), επισυνάπτει στο Π.Σ.Κ.Ε. ένα
ηλεκτρονικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (pdf) με υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος
αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας αίτησης στήριξης.»

5. Στην παράγραφο 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ το σημείο Γ Προσφορές για τις κατωτέρω κατηγορίες δαπανών αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Γ) Προσφορές για τις κατωτέρω κατηγορίες δαπανών: προμήθεια παγίων στοιχείων
(μηχανήματα, επιστημονικά όργανα, εργαλεία, εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικό), αναλώσιμα (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.6 της παρούσας), υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης και προώθηση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου – εκτός των δαπανών που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης των μελών της Ε.Ο. Εφόσον το κόστος αυτών των δαπανών υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 500 € (προ ΦΠΑ) απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές ενώ σε αντίθετη περίπτωση δύο (2). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή προϊόντα και τεχνικές προδιαγραφές.»

6. Στην παράγραφο 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στο σημείο ΣΤ) Πράξεις σύστασης, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι πράξεις σύστασης δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2, για τα μέλη της Ε.Ο. που
παραμένουν ίδια με εκείνα που συμμετείχαν στη Δράση 1 και εφόσον δεν υπάρχουν
διαφοροποιήσεις.»

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία παρατείνεται:

έως 27/05/2022, για τις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3444/08-09-2021 απόφαση ένταξης και την αριθ. πρωτ. 5018/30-11-2021 1η
τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ καθώς και με τις αποφάσεις ένταξης των Ειδικών Υπηρεσιών των Περιφερειών και

-έως 10/06/2022 για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 924/30-03- 2022 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση του ΥΠΑΑΤ