Παρατείνεται μέχρι 31/5 η προθεσμία των αιτήσεων τροποποίησης για την νιτρορύπανση

Μέχρι τις 31/5/2022 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής: α) αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου, τα οποία αφορούν στο πέμπτο έτος εφαρμογής (2022) της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Αυτά προβλέπει μεταξύ άλλων η 4η τροποποίηση της αριθ. 3320/153432/07.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΛ1Φ4653ΠΓ-Ρ3Φ) εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04.

Δείτε εδώ αναλυτικά την τροποποιητική