Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, με χαμηλό τίμημα

Στις 22 Φεβρουαρίου στην εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis-menu θα αναρτηθούν προς παραχώρηση χρήσης 524 αγροτεμάχια εμβαδού 20-25 στρεμμάτων περίπου το κάθε ένα στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, οι οποίες βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας (235 τεμάχια) και Μαγνησίας (271 τεμάχια), όπως αυτά εμφαίνονται στην παραπάνω διαδικτυακή εφαρμογή.

Αυτό ενημερώνει με ανακοίνωση της η Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσθέτει πως «η εκμίσθωση θα γίνει με χαμηλό τίμημα 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012 όπως ισχύει), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση, για ξηρικές καλλιέργειες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης. Τα αγροτεμάχια θα παραχωρηθούν για πέντε (5) έτη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η  Μαρτίου 2021.

Τι ισχύει με τη μοριοδότηση

Η εφαρμογή στοχεύει στην διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και στην άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης. Οι ενδιαφερόμενοι, με χρήση των κατάλληλων επιλογών, μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους και να βλέπουν τα μόρια τους αλλά και τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή που ενδιαφέρονται. Η γη θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, σε ανέργους εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΟΑΕΔ και σε νέους έως 35 ετών πτυχιούχους γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής με ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο [συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει σήμερα (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει] καθώς επίσης και σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών. Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ `προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων – τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται.

Στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ., υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του μέσω του διαδικτύου. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο, η οποία εμφανίζει τη βαθμολογία που συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω κριτηρίων. Μετά την ολοκλήρωση των πινάκων κατάταξης οι επιλεγέντες θα κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία επικαλέστηκαν στην αίτηση τους ώστε να μοριοδοτηθούν. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσκομίσουν τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κληθούν οι επιλαχόντες