Στις παροχές αγροτικής χρήσης η κάλυψη της ρήτρας για το ρεύμα – Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με τίτλο «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης» που υπογράφουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια ρεύματος για το διάστημα Αύγουστος- Δεκέμβριος 2021.

Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) και συνδέονται στην χαμηλή ή/ και μέση τάση, καθώς και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές μέσης ή/και χαμηλής τάσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανωτέρω προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι πρέπει να έχουν ενημερώσει τόσο τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της παροχής.

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.

Για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχεται επιδότηση, η οποία ισούται με το 80% του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, αφαιρουμένων αντίστοιχα, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, της επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 (Β΄5402), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης.

Η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.

Διαβάστε ΕΔΩ την ΚΥΑ

Διαδικασία

Η επιδότηση, που υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

Στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί λογαριασμός, στον οποίον έχει χρεωθεί ρήτρα αναπροσαρμογής σχετιζόμενη με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά σε κατανάλωση της επιδοτούμενης περιόδου, η επιδότηση εφαρμόζεται σε λογαριασμό κατανάλωσης, ο οποίος εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπούσε κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης».

Η επιδότηση χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 2013/1408, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2019/316, της επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, του Κανονισμού 2014/717, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2020/2008, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και του Κανονισμού 2013/1407, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2020/972, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός του τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) πληρωμένων των προϋποθέσεων του.