Περιφερειακό συμβούλιο έρευνας και καινοτομίας απέκτησε η ΠΚΜ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 26/4 την επιλογή των 11 μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΚΜ), που συγκροτείται πλέον σε σώμα.

Το νέο όργανο έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ).

Η θητεία των μελών στο ΠΣΕΚ-ΠΚΜ είναι άμισθη, τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, με τη διαδικασία της αρχικής επιλογής.

Η υποστήριξη του ΠΣΕΚ παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Τα 11 μέλη του ΠΣΕΚ-ΠΚΜ είναι τα εξής:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

1.Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος: Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ.

2.Μάρω Βλαχοπούλου: Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, καθηγήτρια τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3.Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος: Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

4.Θεόδωρος Λαόπουλος: Πρόεδρος ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού, καθηγητής ηλεκτρονικής του τομέα Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

5.Ευάγγελος Δρυμπέτας: Καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

6.Ευάγγελος Μητσάκης: Ερευνητής Β’ βαθμίδας ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ, υπεύθυνος εργαστηρίου Β3 – Διαχείριση υποδομών και κυκλοφορίας στις χερσαίες μεταφορές.

ΦΟΡΕΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

7.Αθανάσιος Σαββάκης: Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).

8.Νικόλαος Πέντζος: Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (που συστάθηκε από τους επιχειρηματικούς φορείς ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΣΘ).

9.Κωνσταντίνος Κατάκαλος: Διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ – Τεχνικός σύμβουλος σε θέματα πολιτικού μηχανικού.

10.Φίλιππος Παπαδόπουλος: Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, καθηγητής, υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Μάρκετινγκ Τροφίμων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

11.Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος: Επικεφαλής της Διεθνούς Συνεργασίας PRAXI-FORTH και διευθύνων σύμβουλος του Greek Millennium Project Node.