Φιλ Χόγκαν: Η γεωργία ακριβείας ήρθε για να µείνει

ΕΕ: Στο -5% η μείωση του Κοινοτικού προυπολογισμού για τη γεωργία - Δίκαιη απόφαση τη χαρακτιρίζει ο Φιλ Χόγκαν
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στον νέο καταλυτικό ρόλο της καινοτοµίας και της Γεωργίας Ακριβείας αναφέρεται σε αποκλειστική συνέντευξη στην «Ύπαιθρο Χώρα» ο επίτροπος Γεωργίας. Ο Φιλ Χόγκαν παρουσιάζει τις αλλαγές που επιφέρει η νέα τεχνολογία στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στους όρους και στις συνθήκες διαβίωσης στην ύπαιθρο, στην επίτευξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ευρώπης  για το κλίµα και το περιβάλλον. Όλα αυτά αποτελούν  τα νέα συστατικά της ΚΑΠ  που έρχεται  και θα συµβάλουν, παράλληλα, στον καλύτερο  έλεγχο και  τη διαχειριστική  απλούστευση  των κοινών πολιτικών.

Συνέντευξη στον Νίκο Λάππα

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ο επίτροπος Χόγκαν, χαιρετίζοντας και τη διοργάνωση της φετινής Agrotica που, ως γνωστόν είναι αφιερωµένη στην καινοτοµία, δεν παραλείπει να τονίσει µε έµφαση ότι τα χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίηση των παραπάνω εξαρτώνται από τις πρωτοβουλίες που θέτει κάθε χώρα-µέλος.

Στο έγγραφο που παρουσιάσατε τον Νοέµβριο για το «Μέλλον της Διατροφής και της Γεωργίας» και αποτέλεσε την έναρξη των διαβουλεύσεων για την ΚΑΠ µετά το 2020, δίνεται ένας νέος ρόλος στις νέες τεχνολογίες. Ποιος είναι αυτός;

Οι βασικοί στόχοι του εγγράφου αυτού είναι η απλούστευση και ο εκσυγχρονισµός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, η τεχνολογία µπορεί να συµβάλει καθοριστικά. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος είναι µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της υπαίθρου σήµερα, και για την αντιµετώπισή της πρέπει να κάνουµε πολλά περισσότερα. Η Διακήρυξη του Cork 2.0, που δηµοσιοποιήθηκε το 2016, οριοθέτησε το σχέδιο για µία καινοτόµο και ολοκληρωµένη πολιτική της υπαίθρου και της γεωργίας. Όλες αυτές οι αρχές έχουν ενσωµατωθεί στο έγγραφο για την ΚΑΠ µετά το 2020, ώστε αυτή να καταστεί πιο έξυπνη και σύγχρονη.

Ας αρχίσουµε από την ύπαιθρο και την περιφέρεια. Τι αλλαγές αναµένεται να επιφέρει η ψηφιακή εποχή;

Η ψηφιοποίηση µπορεί να προσφέρει πολλά στην ύπαιθρο. Κατ’ αρχάς, θα κάνει τις περιοχές αυτές πιο ελκυστικούς προορισµούς για διαµονή και εργασία. Η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης υψηλής αξίας. Μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους της υπαίθρου πρόσβαση στον πολιτισµό, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες και να µειώσει το χάσµα της ποιότητας ζωής µεταξύ υπαίθρου και πόλης. Μπορεί να ενδυναµώσει την παραµονή των νέων ανθρώπων ή την επιστροφή.

Τους τελευταίους µήνες, συζητάµε συχνά για τις Κοιτίδες Ψηφιακής Καινοτοµίας, την ιδιοκτησία των ψηφιακών δεδοµένων και τις επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονοµία της υπαίθρου. Η µετάβαση από το σχέδιο στην πράξη απαιτεί επενδύσεις. Χρειαζόµαστε επενδύσεις σε επιχειρηµατικούς κόµβους και κοιτίδες, που θα συνδέσουν τον αγρότη µε τους παρόχους τεχνολογίας, τους επιστήµονες και όσους µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την καινοτοµία.

Αυτό ακριβώς είναι η διαµόρφωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς της ΕΕ, που ως γνωστόν αποτελεί µία από τις δέκα προτεραιότητες του Σχεδίου Γιούνκερ. Μία αγορά που θα συµβάλει στην ευρωπαϊκή οικονοµία κατά 415 δισεκατοµµύρια ευρώ.

«Αλλαζουν τα πάντα σε γεωργία και ύπαιθρο, η νέα τεχνολογια ήρθε για να µείνει»
«Αλλαζουν τα πάντα σε γεωργία και ύπαιθρο, η νέα τεχνολογια ήρθε για να µείνει»

Σε όλο αυτό το πλαίσιο εντάσσεται  και η Γεωργίας Ακριβείας;

Βεβαίως. Η Γεωργία Ακριβείας είναι κατά βάση το πώς θα χρησιµοποιήσω τη σωστή ποσότητα εισροών, την κατάλληλη χρονική στιγµή. Καταγράφοντας και συνδυάζοντας δεδοµένα του εδάφους, του κλίµατος και της ποικιλίας ενός φυτού, της διαχείρισης της εκµετάλλευσης κ.λπ., µπορούµε να προτείνουµε νέες λύσεις σε παλιά προβλήµατα και να αναπτύξουµε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να δηµιουργήσουµε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα.

Για παράδειγµα, το περασµένο καλοκαίρι, επισκέφθηκα τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης πολλών µεγάλων επιχειρήσεων αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Εκεί, διαπίστωσα ότι µέχρι και το 70% των νέων αγροτικών µηχανηµάτων που διατίθεται σήµερα, περιλαµβάνει εξοπλισµούς γεωργίας ακριβείας. Αυτή είναι, λοιπόν, η νέα πραγµατικότητα µέσα στην οποία πορευόµαστε.

Πώς θα µπορούσε αυτή η διαδικασία διάδοσης να επιταχυνθεί;

Δύο θέµατα πρέπει να αντιµετωπίσουµε άµεσα. Αφενός το ζήτηµα της ιδιοκτησίας των αγροτικών δεδοµένων που συλλέγονται και αφορούν τις µετρήσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και αφετέρου τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων, τη συµβατότητά τους.

Για παράδειγµα, θα µπορεί ένας αγρότης να χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα που συνέλεξε το ψεκαστικό του συγκρότηµα, µέσω ενός κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί µε βάση ένα άλλο σύστηµα;

Προτίθενται οι δηµόσιες αρχές να  αναβάλουν κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση;

Έχουµε, ήδη, αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Για παράδειγµα, ελέγχουµε τα κόστη και τα οφέλη συγκεκριµένων εφαρµογών µέσω ειδικών υπηρεσιών, όπως η ΕΙΡ. Προγράµµατα έρευνας που συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν πλατφόρµες επίλυσης της δυνατότητας επικοινωνίας διαφορετικών «κρίκων της αλυσίδας» και διασύνδεσης µηχανολογικού εξοπλισµού µέσω του διαδικτύου.

Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα όλων των παραπάνω, τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω δορυφόρων, θα πετύχουµε και κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς η ψηφιοποίηση θα οδηγήσει στη διαχειριστική απλούστευση της ΚΑΠ.

Διαθέτει η Ευρώπη τις αναγκαίες υποδοµές για την επίτευξη όλων αυτών;

Πρέπει να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα των ευρυζωνικών δικτύων. Παρά το γεγονός ότι το 76% του ευρωπαϊκού πληθυσµού έχει πρόσβαση στο γρήγορο ευρυζωνικό δίκτυο, το ποσοστό αυτό µειώνεται σχεδόν στο µισό, στο 40% για να είµαστε ακριβείς, στις περιοχές της υπαίθρου. Αυτό αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα που εµποδίζει τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, απασχόλησης, ευηµερίας. Η χαµηλή συνδεσιµότητα έχει υψηλό κόστος για τον αγρότη και τον κάτοικο της υπαίθρου.

Για να κλείσουµε αυτό το χάσµα, έχουµε προϋπολογίσει να δαπανήσουµε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, κυρίως στην περιφέρεια, ώστε να ωφεληθούν περίπου 18 εκατοµµύρια πολίτες της υπαίθρου. Μαζί µε τους συναδέλφους µου επιτρόπους, Oettinger, Cretu και Gabriel, καλέσαµε τα κράτη-µέλη να συστήσουν γραφεία για την ευρυζωνική επάρκεια, ώστε να ξεδιπλωθούν οι αναγκαίες υποδοµές πιο γρήγορα. Ωστόσο, πρέπει να τονίσω µε έµφαση ότι είναι ευθύνη κάθε χώρας να προσδιορίσει το χρονοδιάγραµµα αυτών των ενεργειών.

Υπάρχει και ακόµα µία πτυχή της υλοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, αυτή που αφορά την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης…

Η ΕΕ είναι προσηλωµένη στην επίτευξη των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης, ένας εκ των οποίων σχετίζεται µε τη φθηνή και καθαρή ενέργεια. Χρειάζεται να βοηθήσουµε τους αγρότες στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς διαχειρίζονται τη µισή γη της ΕΕ. Η ενίσχυση των αγροτών και η απλούστευση της ΚΑΠ θα επιτρέψει στους αγρότες µας να συµβάλουν στην υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ευρώπης για το κλίµα και το περιβάλλον. Και αυτό θα επιτευχθεί µε τη βασικότερη ίσως αρχή που διέπει τη Γεωργία Ακριβείας, δηλαδή παράγω περισσότερα, χρησιµοποιώντας λιγότερα.

Κλείνοντας, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι τελευταίο;

Σας ευχαριστώ και εγώ που µου δώσατε για ακόµη µία φορά τη δυνατότητα να επικοινωνήσω µε τους Έλληνες αγρότες. Τέλος, θα ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Agrotica.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress