Πήρε ΦΕΚ η ενίσχυση ύψους 1,52 εκατ. ευρώ για την εκτροφή γουνοφόρων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής Γουνοφόρων σε όλη την επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ, το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ­χεται μέχρι του ποσού των 1.523.955 ευρώ ενώ θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30/06/2022.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα­ρούσας είναι παραγωγοί γουνοφόρων που δραστηρι­οποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

 1. Έχουν υποβάλει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το 2021.
 2. Έχουν υποβάλει την αίτηση του Παραρτήματος της παρούσας.
 3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβα­στη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
 4. Δεν ήταν προβληματική η επιχείρησή τους στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)702/2014.
 5. Σε περίπτωση που δικαιούχος δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για τους οποίους, με βάσει το Τμήμα 3.1 του Π.Π., ισχύουν διαφορετικά ανώ­τατα όρια ενίσχυσης, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των εν λόγω διαφορετικών ορίων των παρ. 22α, 23α, του Π.Π. με την τήρηση χωριστών λογαριασμών (παρ 25-26 απόφασης SA102304).

Όροι και Ύψος ενίσχυσης στον τομέα των γουνοφόρων

 1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης υπο­λογίζεται σύμφωνα με την δυναμικότητα των εκμεταλ­λεύσεων γουνοφόρων ανά μονάδα εκμετάλλευσης για το 2021 που προσδιορίζεται από τον αριθμό των ζώων αναπαραγωγής (μητέρες), όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 2021 και ορίζεται ως ακολούθως:

Α) Για μονάδες που διαθέτουν από 50 μέχρι 999 γου-νοφόρα ζώα αναπαραγωγής (μητέρες) ποσό 4.000 ευρώ. Β) Για μονάδες από 1000 έως 2.999 ποσό 10.000 ευρώ. Γ) Για μονάδες από 3000 έως 5999 ποσό 20.000 ευρώ. Δ) Για μονάδες από 6000 έως 28.999 ποσό 35.000 ευρώ. Για δέρματα από 29.000 και άνω ποσό 60.000 ευρώ.

 1. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο πα­ραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερ­βαίνει τις 290.000 ευρώ. Στο ποσό των 290.000 ευρώ περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβα­ρύνσεις.

Χρηματοδότηση

 1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώ­σεων του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ 10219-501-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του ΠΑΑΤ, οικονομικού έτους 2022, με δικαιούχο τον Οργανισμό Πληρωμής και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
 2. Για το έτος 2022 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ­χεται μέχρι του ποσού των 1.523.955 ευρώ.
 3. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30/06/2022.
 4. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την πίστωση της παρ. 2 επιστρέφονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον κρατικό προϋπολογισμό (Α.Λ.Ε Εσόδου 1590789001 «Λοιπές επι­στροφές ποσών»).

Διαδικασία Πληρωμής – Έλεγχος

 1. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρω­μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο­λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημε­ρώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους: α) για τη διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και β) ότι οι αιτήσεις κρατικής ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.
 1. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο επισυνάπτεται στην παρού­σα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οποία δηλώνουν ότι:

α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρού­σας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει τις 290.000 ευρώ.

β) Στην ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται επίσης η Άδεια Λειτουργίας της εκτροφής γουνοφόρων.

γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενί­σχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

δ) Δεν ήταν προβληματική η επιχείρησή τους στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ