Πώς δηλώνονται και φορολογούνται τα μισθώματα γης και αγροτικών ακινήτων

Αναλυτικός οδηγός για τις υποχρεώσεις τόσο του μισθωτή, όσο και του εκμισθωτή

forologikes-diloseis-agroton-min

Με κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες να απομένουν για την ολοκλήρωση και της νέας προθεσμίας (σ.σ. 26 Ιουλίου) για τις φετινές δηλώσεις, αξίζει να καταπιαστούμε με τη φορολογική αντιμετώπιση ενός στοιχείου που συχνά αποτελεί αναπόσπαστο –και διόλου ευκαταφρόνητο– μέρος του κόστους παραγωγής.

Ο λόγος για τα ενοίκια γης και λοιπών ακινήτων που σχετίζονται με το αγροτικό επάγγελμα (π.χ. αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.ά.). Ξεκινώντας, να διευκρινίσουμε ότι μιλώντας για μισθώματα αγροτικών ακινήτων αναφερόμαστε στα μισθώματα που αφορούν αγροτεμάχια, αποθήκες, βοσκότοπους και λοιπές γεωργικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στις τελευταίες δεν περιλαμβάνονται τα συσκευαστήρια-τυποποιητήρια, οι ψυκτικοί θάλαμοι και, γενικώς, τα κτήρια μαζικής διαλογής.

της Φωτεινής Μακρή

Κάθε εκμισθωτής (κάτοχος ακινήτου που το νοικιάζει σε τρίτο) είναι υπόχρεος σε «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακινήτων», που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η υποχρέωσή του αυτή αφορά τα ενοίκια που είναι άνω των 80 ευρώ το μήνα, δηλαδή πάνω από 960 ευρώ ετησίως.

Στη δήλωση αυτή δεν αναγράφονται τα στέγαστρα ή οι αποθήκες γεωτρήσεων που δεν ξεπερνάνε τα 5 τ.μ. Αντιθέτως, δηλώνεται το αγροτεμάχιο που περιλαμβάνει τη γεώτρηση με την αναγραφή του αρδευόμενου.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος ή ακόμη και για αποθήκες που φωταγωγούνται από κοινόχρηστη παροχή, τότε αναγράφεται ο κωδικός 999999999 στη στήλη που ζητάει αριθμό παροχής. Αυτός ο κωδικός ισχύει για το Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας), το Ε3 και για τη Δήλωση Μίσθωσης Ακινήτων.

Να υπενθυμίσουμε, εδώ, ότι στη Δήλωση Μίσθωσης Ακινήτων (ηλεκτρονικό συμφωνητικό) πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας του Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Η αναγραφή του συγκεκριμένου αριθμού κρίθηκε σκόπιμη, προκειμένου να αποφευχθούν πλαστά συμφωνητικά, περιστατικά απάτης προς το ελληνικό δημόσιο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προς ιδιώτες.

Στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, πρέπει να γίνεται αναγραφή του πρώτου ιδιοκτήτη και να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, εκτός των περιπτώσεων που οι εκτάσεις ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Τα έξοδα ενοικίων και μισθωτηρίων αποτελούν δαπάνη για τον αγρότη και καταχωρούνται στα βιβλία ως έξοδα, δίχως την υποχρέωση η πληρωμή τους να έχει γίνει μέσω τραπεζών, αρκεί να υπάρχει απόδειξη είσπραξης.

Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στον πίνακα Γ1 του Ε3 και ενημερώνεται το σύνολό τους στον κωδικό 060. Επίσης, στον πίνακα Ζ2, κωδικό 014, αναγράφεται το σύνολο των ενοικίων, όπως εμφανίζεται στον κωδικό 060.

Οι δαπάνες ενοικίων συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κόστους πωληθέντων του προϊόντος ή της παραγωγής, οπότε θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του κωδικού 317 με τον κατάλληλο επιμερισμό.

Όλα τα ενοίκια θα προστεθούν στο Ε3 στον πίνακα Γ1, είτε έχουν γίνει με ηλεκτρονικό συμφωνητικό (άνω των 80 ευρώ/μήνα), είτε με χειρόγραφο συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων. Στον ίδιο πίνακα θα καταχωρήσουμε και την ιδιόχρηση από αγροτικά ακίνητα, δηλαδή τις εγκαταστάσεις που έχουμε στην κατοχή μας και τις εκμεταλλευόμαστε για την ιδιοπαραγωγή μας.

Να τονίσουμε, στο σημείο αυτό, ότι ενώ το ενοίκιο αγροτεμαχίου αποτελεί δαπάνη που εκπίπτει, η αγορά αγροτεμαχίου αποτελεί τεκμήριο (ΠΟΛ 1076/2015).

Ανείσπρακτα ενοίκια

Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εκχωρηθούν ανείσπρακτα μισθώματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017. Όμως, όπως αναφέρεται σε εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, μπορούν να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μη φορολογηθούν κατά το φορολογικό έτος 2017, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια ΔΟΥ και πριν από την υποβολή της δήλωσης ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών που έχουν ασκηθεί και που, κατά περίπτωση, υπάρχουν.

forologia-agroton-infographic

Δηλώσεις με επιφύλαξη και κωδικός 037/038

Όταν ο φορολογούμενος έχει αμφιβολία γύρω από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για ορισμένα στοιχεία φορολογητέας ύλης, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση στην οποία αναγράφει ότι, γι’ αυτό το λόγο, ότι γίνεται με ρητή επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη.

Ομοίως, μπορεί να υπάρξει επιφύλαξη αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία ή σε άλλη κατηγορία ή σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή στις εκπτώσεις του φορολογητέου εισοδήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ οι περιπτώσεις που αφορούν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για τους οποίους –όπως δυστυχώς έχει παρατηρηθεί και φέτος αρκετές φορές– ο κωδικός 037/038 δεν είναι κλικαρισμένος. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα όταν δεν είναι τσεκαρισμένος ο εν λόγω κωδικός και ωσότου γίνουν οι διαδικασίες ώστε να ενεργοποιηθεί, να προβεί σε υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη.

Σημειωτέον ότι, σε όλα τα προαναφερόμενα, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της βεβαίωσης και είσπραξης εκ μέρους του Δημοσίου του αμφισβητούμενου φόρου.

Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές, λόγω επιδοτήσεων

Μετά το πέρας της 26ης Ιουλίου, που έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων, σε όσες δηλώσεις γίνει τροποποίηση, τότε θα έχουν και τα αντίστοιχα πρόστιμα, που ξεκινούν από 100 και φτάνουν τα 500 ευρώ. Σε περίπτωση που το χρεωστικό ποσό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος, τότε το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1080/2017.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με διπλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο προσαυξάνεται ανά μήνα κατά 0,73%, από την ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής του φόρου.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1068/2017, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, εξαιτίας αυτού, δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης για το εισόδημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΠ Ή ΦΠ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΝΠ Ή ΦΠ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΗΔΕΝΙΚΟ

100,00 €

100,00 €

100,00 €

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

100,00 €

100,00 €

100,00 €

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

100,00 €

250,00 €

500,00 €