Πώς θα κυμανθούν οι τιμές ενίσχυσης της Αναδιανεμητικής για το έτος 2023

Από 10,4 ευρώ έως 17,3 ευρώ ανά στρέμμα για τις αρόσιμες, από 8,7 ευρώ έως 14,5 ευρώ ανά στρέμμα για τις δενδρώδεις και από 13,3 ευρώ έως 22,1 ευρώ ανά στρέμμα για τους βοσκοτόπους ενδέχεται να κυμανθούν ανά περιφέρεια οι τιμές ενίσχυσης στην Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη μετά τους σχετικούς διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς, γεωχωρικούς ή άλλους ελέγχους.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη σχετική εγκύκλιο για το ΟΣΔΕ 2023 και εξηγεί ότι για τα ποσά των δικαιούμενων ενισχύσεων μπορεί κατά την περίοδο 2023-2027 «η απόκλιση από τη μέση μοναδιαία τιμή να κυμανθεί σε +25% λόγω υπο-απορρόφησης στα Οικολογικά Σχήματα και σε άλλες παρεμβάσεις όπως Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, οπότε τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρονται στη Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη βιωσιμότητα και στην Αναδιανεμητική Ενίσχυση και -25% λόγω πιθανής αύξησης των δηλούμενων επιλέξιμων εκτάσεων».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η ενίσχυση καταβάλλεται μετά το πέρας της εξόφλησης της ενίσχυσης βασικής εισοδηματικής στήριξης κατόπιν της επεξεργασίας των στοιχείων των επιλέξιμων εκτάσεων των δικαιούχων και της κατανομής Εθνικού Αποθέματος και μέχρι τις 30/06 κάθε έτους.