Πρόγραμμα επιτήρησης Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας βοοειδών – Τι ισχύει για την Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια απόφαση του ΥΠΑΑΤ με το Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) για το έτος 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση:

(α) Εγκρίνεται η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2023.
(β) Καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

(α) Η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη χώρα, με την αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.
(β) Η διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας ως «ελεγχόμενου κινδύνου ως προς τη ΣΕΒ» και εν συνεχεία η βελτίωση αυτού σε «αμελητέου κινδύνου», όπως αυτό αξιολογείται βάσει των οριζόμενων στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
(α) Η συστηματική έρευνα και η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση, με την εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στο ζωικό πληθυσμό της χώρας.
(β) Η επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των κλινικών υποψιών και η συστηματική κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση αυτών.
(γ) Επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας ΣΕΒ, καθώς και ο έλεγχος και η αποτροπή εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Επιτήρηση βοοειδών ανάλογα με τη χώρα γέννησης

Α. Η επιτήρηση βοοειδών τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε μία από τις χώρες του παραρτήματος II παράγραφος 1 εφαρμόζεται:

σε ζώα ηλικίας >48 μηνών που:
α. σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
– σε επείγουσα σφαγή σύμφωνα με το σημείο 1 του κεφαλαίου VI του τμήματος Ι του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004
– όταν σε προ της σφαγής επιθεώρηση διαπιστώνονται σημάδια σχετικά με ατυχήματα, ή σοβαρά φυσιολογικά και λειτουργικά προβλήματα.

β. δεν σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου, ή έχουν θανατωθεί για οποιοδήποτε λόγο, με εξαίρεση τη θανάτωση στα πλαίσια εκστρατείας καταπολέμησης επιδημικής νόσου (π.χ. επιδημία αφθώδους πυρετού).

Β. Η επιτήρηση βοοειδών τα οποία γεννήθηκαν σε μία από τις χώρες του παραρτήματος II παράγραφος 2 ή τρίτες χώρες εφαρμόζεται σε ζώα:

1. ηλικίας >24 μηνών που:
α. σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
– σε επείγουσα σφαγή σύμφωνα με το σημείο 1 του κεφαλαίου VI του τμήματος Ι του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004
– όταν σε προ της σφαγής επιθεώρηση διαπιστώνονται σημάδια σχετικά με ατυχήματα, ή σοβαρά φυσιολογικά και λειτουργικά προβλήματα.
β. δεν σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου, ή έχουν θανατωθεί για οποιοδήποτε λόγο, με εξαίρεση τη θανάτωση στα πλαίσια εκστρατείας καταπολέμησης επιζωοτικής νόσου (π.χ. επιζωοτία αφθώδους πυρετού).

2. ηλικίας >30 μηνών τα οποία σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Γ. Από την υποχρέωση της εξέτασης δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για τη ΣΕΒ, από βοοειδή των ηλικιακών κατηγοριών των υποπαραγράφων Α και Β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται μόνο απομακρυσμένα νησιά της χώρας τα οποία δεν διαθέτουν τοπική Κτηνιατρική Αρχή και η συλλογή δείγματος είναι δυσχερής.
Δ. Σε περίπτωση κλινικής υποψίας ΣΕΒ, είτε στον προ της σφαγής έλεγχο, είτε στην εκμετάλλευση, εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΑΑΤ