Προς άνοιξη η οριστική έγκριση των τοπικών LEADER

✱ Τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ για κάθε πρόγραμμα ✱ Με ποιες προϋποθέσεις αυξάνεται ο προϋπολογισμός

Την άνοιξη του 2023 αναμένεται να εγκριθούν τα τοπικά προγράμματα LEADER της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Με την πρόσκληση, της οποίας το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 236.147.059 ευρώ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους, τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και του τοπικού εταιρικού σχήματος και της ΟΤΔ/ΕΔΠ, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης που αφορά μόνο την ενίσχυση μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου (Παρέμβαση Π3-77-4.1).

Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει έως μία πρόταση. Η υποβολή από έναν φορέα δύο προτάσεων που αφορούν διαφορετικές περιοχές είναι αποδεκτή, υπό τον όρο ότι η μία εκ των προτάσεων αφορά περιοχή με μόνιμο πληθυσμό μεταξύ 145.000-150.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις αυτές, για την κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται η διακριτότητα ως προς την ΟΤΔ, την ΕΔΠ και τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤΔ.

Στάδια

Οι προτάσεις θα κατατεθούν σε δύο στάδια (Φάκελος Α και Φάκελος Β). Για την υποβολή του Φακέλου Α (περιγραφή υποψήφιου φορέα, περιγραφή περιοχής εφαρμογής, ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης-SWOT ανάλυση, ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών, ανάλυση αποτελεσμάτων ενεργειών διαβούλευσης) ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 22/02/2023.

Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, είναι επιλέξιμες για την υποβολή του Φακέλου Β (στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος, διαμόρφωση υπο-παρεμβάσεων τοπικού προγράμματος, χρηματοδοτικό πλάνο). Για την υποβολή του Φακέλου Β, ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 12/04/2023.

Προϋπολογισμός

Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων, ο βαθμός ενίσχυσης καθορίζεται στο 100%. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 20.000 ευρώ ανά πρόταση.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του κάθε προτεινόμενου προγράμματος τοπικής ανάπτυξης είναι συνάρτηση του τοπικού πληθυσμού, της ορεινότητας της προτεινόμενης περιοχής, της βαθμολογίας που θα λάβει η πρόταση του υποψήφιου φορέα, καθώς και της ρελιστικότητας της προτεινόμενης πρότασης και των προτεινόμενων υπο-παρεμβάσεων.

Αναλυτικότερα, κάθε τοπικό πρόγραμμα θα λάβει το ποσό των 2.500.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται απαραίτητο ως ελάχιστο ποσό για την υλοποίηση ενός τοπικού προγράμματος. Επιπλέον του ποσού αυτού, κάθε τοπικό πρόγραμμα θα λάβει τα παρακάτω ποσά, βάσει των στοιχείων αυτού:

✱ Προσαύξηση βάσει του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης.

✱ Προσαύξηση βάσει του ποσοστού των ορεινών Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

✱ Προσαύξηση βάσει της τελικής βαθμολογίας της υποβληθείσας πρότασης.

Κάθε υποψήφιος φορέας υποχρεούται να υπολογίσει τον μέγιστο προϋπολογισμό που μπορεί να λάβει βάσει των παραπάνω στοιχείων, ώστε να διαμορφώσει τον τελικό προϋπολογισμό της πρότασής του. Ο μέγιστος προϋπολογισμός θα υπολογιστεί προσθέτοντας στο αρχικό ποσό την προσαύξηση βάσει του μόνιμου πληθυσμού που αντιστοιχεί στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, την προσαύξηση βάσει της ορεινότητας που αντιστοιχεί στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το ποσό των 720.000 ευρώ ευρώ που αντιστοιχεί στη μέγιστη βαθμολογία και επιπλέον 20% του εν λόγω αθροίσματος (ποσό που αντιστοιχεί στη μέγιστη προσαύξηση λόγω ρεαλιστικότητας της πρότασης).

Πιο απλά: Μέγιστος Υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός = (2.500.000 ευρώ + προσαύξηση λόγω πληθυσμού + προσαύξηση λόγω ορεινότητας + 720.000 ευρώ) x 1,20.

Info

✱ Θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

✱ Οι τοπικές στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν μόνο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Τα αποτελέσματα στον πρωτογενή τομέα μπορούν να έχουν μόνο έμμεσο χαρακτήρα.

✱ Δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις που αφορούν μεγάλες υποδομές ευρυζωνικότητας, έργων προστασίας από πλημμύρες και έργων προστασίας παραλιακών περιοχών.

✱ Υποχρεωτικά τα τοπικά προγράμματα θα πρέπει περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων / ενεργειών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενοτήτων, όπως: κυκλική οικονομία, αξιοποίηση ΤΠΕ, κοινωνική ένταξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία από φυσικές καταστροφές, αύξηση συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση ψηφιακού αναλφαβητισμού, έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των συλλογικών δράσεων, της δικτύωσης και της συνεργασίας, σε ποσοστό 10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος (μη συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας δαπάνης που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες εμψύχωσης αυτού).

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022