Προς ενεργοποίηση οι δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων

Μετά την έγκριση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο

Προς ενεργοποίηση οι δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων
-Διαφήμιση-

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου του Υπομέτρου 1.1.2 «Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ», που αφορά την κατάρτιση των ωφελουμένων του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους), αλλά και των Σχεδίων Βελτίωσης. Ήδη, την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή προχώρησε σε τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής της δράσης.

Στις σημαντικότερες αρχές κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η ποιότητα και η συνάφεια της πρότασης (συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλικού) και η κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου.
  • Η δομή και η σύνθεση του οργανωτικού σχήματος του παρόχου.
  • Η οργάνωση/ροή της παρεχόμενης ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ενέργειας.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο, που κατατέθηκε στην Επιτροπή, ο δικαιούχος, δηλαδή ο πάροχος, για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να:

  • Είναι νομικό πρόσωπο ή να λειτουργεί στο πλαίσιο νομικού προσώπου, στους σκοπούς του οποίου προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ή και ενέργειες απόκτησης δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
  • Έχει οργανωτική διάρθρωση, που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού της εφαρμογής και εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων των ωφελουμένων, διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό κ.ά.
  • Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον γεωργικό τομέα κατάρτισης και άλλων ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων.
  • Διαθέτει ή να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, υπό τη μορφή πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ δομών επαγγελματικής κατάρτισης.
-Διαφήμιση-