Πρόσκληση σε δήμους και ΔΕΥΑ για αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Νέα πρόσκληση για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ σε δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Συνδέσμους ύδρευσης αποχέτευσης εκδόθηκε, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του υπουργείου Εσωτερικών και στον άξονα προτεραιότητας «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων».

Επιλέξιμες δαπάνες είναι, μεταξύ άλλων, υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού, προμήθεια υλικών, σωλήνων και λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης, εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ.