Γεωργικοί Σύμβουλοι: Πρόσκληση πιστοποίησης για αιρεσιμότητα και oικολογικά σχήματα

Την πρόσκληση για πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα δύο νέα θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών: «ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» και «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ», εξέδωσε ο Οργανισμός. Παράλληλα ο ΕΛΓΟ δημοσίευσε και Εγχειρίδιο Οδηγιών Υποβολής Αίτησης Γεωργικών Συμβούλων.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα νέα θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών, στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν
οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γ.Σ. είναι:

 • Συμβουλές για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα βάσει της «αιρεσιμότητας» σχετικά
  με:

α) το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της
βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων
β) τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών και
γ) την καλή διαβίωση των ζώων

 • Συμβουλές για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση
  των ζώων «Οικολογικά Προγράμματα».

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

 • Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν και δύνανται
  να πιστοποιηθούν σε ένα (1) ή και στα δύο (2) θεματικά πεδία του άρθρου 1,
  υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ αίτηση, στην οποία επιλέγουν το/τα θεματικό/ά
  πεδίο/α για το/α οποίο/α επιθυμούν να πιστοποιηθούν.
  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά
  ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε
  Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που λειτουργεί στον ιστότοπο https://agroadvisors.elgo.gr.
  4.2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 10.04.2024 έως 30.04.2024 και ώρα
  23:59.
  Το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης που αναφέρεται στην παρ. στ του άρθρου 2,
  θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning),
  θα έχει διάρκεια δύο (2) εβδομάδες και θα υλοποιηθεί εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Μαΐου.
 • Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμο το
  «Εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή αίτησης Γ.Σ.», με αναλυτικές οδηγίες προς τους
  ενδιαφερόμενους.

Προϋποθέσεις Πιστοποίησης

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γ.Σ. δύνανται να
πιστοποιηθούν σε ένα ή και στα δύο θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών του
άρθρου 1, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου και Τεχνολόγου
Γεωπονίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας
(Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
Επισημαίνεται, ότι όσον αφορά στην ειδικότητα των Τεχνολόγων Γεωπονίας,
δυνατότητα πιστοποίησης έχουν οι απόφοιτοι των κάτωθι Τμημάτων των Σχολών
Τεχνολογίας Γεωπονίας:
• Φυτικής Παραγωγής
• Ζωικής παραγωγής
• Βιολογικής Γεωργίας
• Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
• Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
β) Να μην ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών
προϊόντων
γ) Να μην εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και
αγροτικών προϊόντων
δ) Να μην υφίσταται σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.
ε) Να μην σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον έλεγχο των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ.
στ) Να κατέχουν «Βεβαίωση παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος
επιμόρφωσης που θα διοργανωθεί από τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι συμμετέχοντες
αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση
παρακολούθησης».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την Πρόσκληση