Προσωρινές αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ελέγχου των βιολογικών έφερε η πανδημία

Σειρά από παρεκκλίσεις στους κανονισμούς της ΕΕ, αναφορικά με τους ελέγχους στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο με περίοδο εφαρμογής για τις περισσότερες περιπτώσεις από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πανδημία και οι εκτεταμένοι περιορισμοί που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις όχι μόνο σε κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται και από τα κράτη-μέλη, συνιστούν μία άνευ προηγουμένου πρόκληση σε επίπεδο κρατών, καθώς και επιχειρήσεων αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για τις ανθρώπινες μετακινήσεις, διαδικασίες ελέγχου που απαιτούν φυσική παρουσία της ελεγκτικής αρχής μπορούν να διεξαχθούν με τον έλεγχο εγγράφων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας, μεταθέτοντας τις επιτόπιες επιθεωρήσεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Η παρέκκλιση αυτή αφορά την περίπτωση των ετήσιων επιθεωρήσεων και την ανανέωση αποδεικτικών εγγράφων σε ό,τι έχει να κάνει με επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, με ισχύ για τις συγκεκριμένες έως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2020.

Σε άλλες επιχειρήσεις βιολογικών, καθώς και όσες επιθυμούν να εισέλθουν στο σύστημα βιολογικής παραγωγής η φυσική επιθεώρηση μετατίθεται μετά τη λήξη των μέτρων στο εκάστοτε κράτος, ενώ έλεγχοι εγγράφων για ετήσια επιθεώρηση, έκδοση, ανανέωση αποδεικτικών εγγράφων και αναδρομικής αναγνώρισης, όταν είναι αναγκαίο, μπορούν να γίνονται αξιοποιώντας τα εξ αποστάσεως μέσα.

Αντίστοιχα, με κάθε διαθέσιμο μέσο και μετάθεση των φυσικών επιθεωρήσεων σε μεταγενέστερο στάδιο μπορούν να διεξαχθούν οι υψίστης σημασίας έρευνες σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες και παραβάσεις αναφορικά με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Παράταση ορισμένων προθεσμιών προβλέπεται για τις έρευνες που διεξάγονται για τον προσδιορισμό της προέλευσης των αντίστοιχων διαπιστούμενων, λόγω και των δυσκολιών στην έγκαιρη επικοινωνία κρατών, φορέων ελέγχου και Επιτροπής. Προσωρινοί εποπτικοί έλεγχοι, ακόμη, μπορούν να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες αρχές ως προς τη διενέργεια της ετήσιας επιθεώρησης των φορέων ελέγχου.

Κατά παρέκκλιση από τα αντίστοιχα άρθρα, σε τουλάχιστον 2% του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν υπό έλεγχο θα πρέπει να αντιστοιχεί ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να αναλύονται ετησίως από τον φορέα ελέγχου. Τουλάχιστον το 5% των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται είναι αιφνιδιαστικές, όταν αντίστοιχο ποσοστό προβλέπεται και ως προς την κάλυψη επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά συμπληρωματικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις έχουν περίοδο εφαρμογής για όλο το 2020.

Παρεκκλίσεις από τον κανονισμό προβλέπονται ακόμη, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, και στο σύστημα TRACES, και ως προς τις εγκρίσεις των πιστοποιητικών ελέγχου, αλλά και ως προς τη θεώρηση πιστοποιητικών κατά τον έλεγχο μίας αποστολής. Τέλος, για την περίπτωση της Κίνας, δεδομένων των περιορισμών που επέβαλε η χώρα από την αρχή του έτους, ο κανονισμός έχει περίοδο εφαρμογής από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του 2020, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου που διεξάγονται εκεί.