Προτάσεις ΣΕΚ για την αναθεώρηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης

Τις προτάσεις του για το θέμα της αναθεώρησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7/7, στο ΥπΑΑΤ υπό τον γενικό γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη.

Διαβάστε σχετικό ρεπορτάζ της “ΥΧ” σχετικά με την αναθεώρηση των συνδεδεμένεων ενισχύσεων με τίτλο: “Υπέρ των αιγοπροβατοτρόφων οι αλλαγές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις;

Ειδικότερα, ο ΣΕΚ για το θέμα προτείνει:

1. Γενικές προτάσεις:

 • Να αυξηθούν τα ποσά ενίσχυσης για τους τοµείς της κτηνοτροφίας και να γίνει χρήση του µέτρου στο µέγιστο ποσοστό 10%.
 • Να τροποποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως αναλυτικά αναφέρουµε σε κάθε τοµέα.
 • Να αυξηθούν τα ποσά ενίσχυσης ανά µονάδα (κεφάλι/στρέµµα)
 • Να ενταχτούν και άλλες καλλιέργειες στη συνδεδεµένη όπως τα χορτοδοτικά ψυχανθή.

2. Συνδεδεµένη ενίσχυση αιγοπροβάτων Το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης, δηµιουργεί πρόβληµα:

 • Στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και των µετακινούµενων σε αυτές, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων κλιµατολογικών συνθηκών.
 • Στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που εκτρέφουν σπάνιες φυλές, οι οποίες δίνουν µικρότερη παραγωγή.

Προτείνεται:

Ελάχιστο όριο κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης

1. Να παραµείνει το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης για τους αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών

2. Να µειωθεί το ελάχιστο όριο παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης στα 100 κιλά για τους αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και των εκµεταλλεύσεων µε έδρα τα νησιά.

3. Στις σπάνιες φυλές να µειωθεί το όριο στα 80 κιλά παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης.

Ποσά ενίσχυσης: Ενίσχυση ανά µονάδα €/κεφάλι

 • Για σπάνιες φυλές: 30€/ζώο.
 • Για ορεινές, µειονεκτικές περιοχές και νησιά :20€/ζώο.
 • Για πεδινές περιοχές: 15€/ζώο.

3. Συνδεδεµένη ενίσχυση βοοειδών Η ενίσχυση που έχει σχεδιαστεί µέχρι σήµερα δεν δίνει αποτελεσµατικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ελληνικής βοοτροφίας και δεν οδηγεί στη στόχευση α) για µείωση του τεράστιου ελλείµµατος της χώρας µας σε βόειο και µοσχαρίσιο κρέας που σήµερα ανέρχεται σε 80% περίπου β) στήριξη της γαλακτοπαραγωγικής αγελαδοτροφίας, οποία συρρικνώνεται σε αριθµό µονάδων, σε όγκο παραγωγής και σε αριθµό ζώων.

Σηµειώνουµε ότι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα µειώνεται συνεχώς και πλησιάζει σήµερα τους 600.000 τόνους.

Επειδή κάθε κατεύθυνση έχει ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις προτείνουµε η ενίσχυση να εξειδικεύεται ως ακολούθως:

Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία

Από το 2004 µέχρι το 2007, οι γαλακτοπαραγωγοί ήταν επιλέξιµοι για πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής. Η πριµοδότηση αυτή χορηγήθηκε ανά ηµερολογιακό έτος, ανά εκµετάλλευση και ανά τόνο ατοµικής ποσότητας αναφοράς που ήταν επιλέξιµος για πριµοδότηση. Το 2015 η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία πρέπει να δικαιολογεί βοσκότοπο για να συνεχίσει να ενισχύεται.

Προτείνεται:

 • Ενίσχυση 24 € /τόνο παραγόµενου γάλακτος ή 200€ /αγελάδα
 • Ενίσχυση 220€/ µοσχίδα, η οποία έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, µπαίνει στη γαλακτοπαραγωγή και είναι προϊόν γενετικής βελτίωσης πιστοποιηµένο από τους αντίστοιχους φορείς.

Θηλάζουσες αγελάδες (κρεοπαραγωγή)

Προτείνεται:

 • Ενίσχυση : 300 € ανά µοσχίδα ηλικίας άνω των 16 µηνών που διατηρείται για αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο κοπάδι ταύρος καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή πιστοποιητικό τεχνητής σπερµατέγχυσης.
 • Ενίσχυση 250 ευρώ ανά επιλέξιµη θηλάζουσα αγελάδα, ηλικίας έως 15 ετών.
 • Ειδική ενίσχυση 250 € / ανά αγελάδα ελληνικών φυλών ( κόκκινη και ξανθιά) που είναι καταγεγραµµένες στα γενεαλογικά βιβλία (επίσηµα βιβλία εγγραφής).

Πάχυνση βοοειδών

Ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ σηµαντικός διότι συµβάλει στην απασχόληση µεγάλου αριθµού κτηνοτρόφων, εργαζοµένων στα κατά τόπους σφαγεία της χώρας µας και στους χώρους διακίνησης ζωοτροφών και άλλων εφοδίων, επιστηµόνων όπως κτηνίατροι, ζωοτέχνες κ.α

Προτείνεται:

 • Ενίσχυση 200 €/ ζώο για τα βοοειδή ελληνικής παραγωγής και εκτροφής.
 • Ενίσχυση έως 100 € ανά ζώο, για ζώα που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Δείτε ολόκληρη την πρόταση του ΣΕΚ για αναθεώρηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης