Προτάσεις ΣΕΒ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Σημαντικές καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση επενδύσεων επισημαίνει ο ΣΕΒ σε σχετική έρευνα, τονίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού και απλοποίησης της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας:

  • Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν ζητούμενο για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, υπερβαίνει τον θεσμικό χρόνο κατά περίπου 210-360 ήμερες κατά μέσο όρο, ανάλογα με την κατηγορία τους.

  • Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενων επενδύσεων, ήτοι η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ανανέωσης ή τροποποίησης, επίσης υπερβαίνει το θεσμικό χρόνο από 69 έως 322 ημέρες, αναλόγως υποκατηγορίας και τρόπου αντιμετώπισης από την αδειοδοτούσα αρχή. Ενδεικτικό ότι σε ποσοστό 40% ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή αντιμετωπίζονται ως νέες, και επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες καθυστερήσεις.

  • Η φάση της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων αποτελεί την κυριότερη αιτία καθυστερήσεων – αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 54% της συνολικής. Ενδεικτικό ότι σε μεγάλο ποσοστό των νέων αδειών, των ανανεώσεων και των τροποποιήσεων χρειάστηκε γνωμοδότηση από Κεντρικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ.

    Από την ανάλυση προέκυψε ότι 268 επί μέρους έργα και δραστηριότητες θα μπορούσαν να επαναξιολογηθούν με στόχο να μεταφερθούν στο απλούστερο καθεστώς αδειοδότησης με Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ αντί για την υποχρέωση εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που απαιτείται σήμερα.

  • Ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές είναι οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα Υδραυλικά έργα, οι Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής.

Στη μελέτη καταγράφονται 22 προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων:

  • Επανεξέταση της κατηγοριοποίησης έργων και δραστηριοτήτων με συνδυαστικά κριτήρια όπως π.χ. υψηλή συχνότητα εμφάνισης χωρίς υποχρέωση κατηγοριοποίησης από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
  • Ανάπτυξη προτύπων διαδικασιών αξιολόγησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σύνταξης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.
  • Σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΛΟΤ να αξιοποιηθούν τα διεθνή πρότυπα και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα Ελληνικά για τον καθορισμό κριτηρίων κατάταξης αποβλήτου.
  • Διαχωρισμό μεταξύ αποβλήτου και παραπροϊόντος και αποχαρακτηρισμό αποβλήτων.