Πρόταση για τη διαχείριση τυρογάλακτος των τυροκομείων Δυτ. Μακεδονίας από την Περιφέρεια

Εγκρίθηκε ομόφωνα έπειτα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη στην 3η Εδαφική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27-07-2023, η πρόταση με τίτλο

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης τυρογάλακτος των τυροκομείων Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 1.500.000 € πλέον Φ.Π.Α.

Ως γνωστόν το 80% του γάλακτος που παράγεται στη Δυτική Μακεδονία «φεύγει» εκτός της περιοχής αναξιοποίητο με ότι αυτό συνεπάγεται σε απώλεια κέρδους, θέσεων εργασίας και γενικά ανάπτυξης της τυροκομίας της Περιφέρειάς μας που κατέχει σημαντική πρωτιά στην ενασχόληση του πληθυσμού.

Ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Κασαπίδης είχε επισημάνει προεκλογικά (και όχι μόνον) την σοβαρή αυτή παράλειψη στον τομέα της τυροκομίας της περιοχής μας.

Κι έτσι με την εισήγησή του στην Εδαφική Επιτροπή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προωθείται η υλοποίηση της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας του προς μεγάλη ικανοποίηση των τυροκόμων της Περιφέρειας, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Φυσικό αντικείμενο του έργου-Παραδοτέα

Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί μέσα από δύο συνεκτικές φάσεις :

Φάση Α’: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της ΚΟΙΝΣΕΠ Τυροκομείων Δυτικής Μακεδονίας από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Η φάση Α΄ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Ανάθεση σε έμπειρο σύμβουλο για την υπαγωγή της ΚΟΙΝΣΕΠ σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
  • Κατάθεση του 50% του κόστους του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ΚΟΙΝΣΕΠ ώστε να αποδειχθεί η ιδία συμμετοχή του προγράμματος
  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΙΝΣΕΠ.

Χρονική Διάρκεια: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Φάση Β’: Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Τυρογάλακτος των Τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας

Η φάση B΄ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Τοποθέτηση 25 δεξαμενών για την συλλογή του τυρογάλακτος σε κάθε τυροκομείο – μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ
  • Προμήθεια δύο (2) κατάλληλων βυτιοφόρων – οχημάτων για την μεταφορά του τυρογάλακτος στη μονάδα διαχείρισης
  • Δημιουργία μονάδας διαχείρισης τυρογάλακτος και παραγωγής βιοαερίου δυναμικότητας 2,5 MW
  • Πιστοποίηση των τυροκομείων – μελών για περιβαλλοντική διαχείριση

Χρονική Διάρκεια: Είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός εργασιών

Ο  συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε  Ένα Εκατομμύριο Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€)
Τοποθέτηση 25 δεξαμενών για την συλλογή του τυρογάλακτος σε κάθε τυροκομείο – μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ 200.000
Προμήθεια  2 κατάλληλων βυτιοφόρων – οχημάτων για την μεταφορά του τυρογάλακτος στη μονάδα διαχείρισης 100.000
Δημιουργία μονάδας διαχείρισης τυρογάλακτος και παραγωγής βιοαερίου δυναμικότητας 2,5 MW (Μελέτες και Κατασκευή) 700.000
Πιστοποίηση των τυροκομείων – μελών για περιβαλλοντική διαχείριση 80.000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 50.000
Δράσεις Δημοσιότητας 120.000
Δαπάνες έρευνας και καινοτομίας 100.000
Δαπάνες προσωπικού και λειτουργικών δαπανών 150.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000