Σε δημόσια διαβούλευση οι κανόνες εφαρμογής των κρατικών ενισχύσεων

Ολοκληρώνεται το ισχύον πλαίσιο στις 31/12/2020

-Διαφήμιση-

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Ιουλίου 2019 έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση των κανόνων για την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, από το 2021. Στόχος της διαβούλευσης, που έχει τεθεί στο κοινό με τη μορφή ερωτηματολογίου, είναι να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις σχετικά με την απόδοση του ισχύοντος πλαισίου και κατ’ επέκταση όσον αφορά τον σχεδιασμό των κανόνων που αναμένεται να θεσπιστούν για την περίοδο από το 2021 έως το 2027.

Η διαβούλευση, που άνοιξε στις 26 Απριλίου, απευθύνεται στις δημόσιες αρχές που χορηγούν/ διαχειρίζονται κρατικές ενισχύσεις, στους δικαιούχους των ενισχύσεων, σε οργανώσεις παραγωγών και δασοκόμων, αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με εμπειρία ή/και γνώση του θέματος (όπως ενώσεις του γεωργικού τομέα, ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκούς, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.).

Ισχύον πλαίσιο

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όμως, και κυρίως για λόγους οικονομικής ανάπτυξης ή εξαιτίας των στρεβλώσεων της αγοράς. Όπως η ίδια υπογραμμίζει, κατά την αξιολόγηση της παροχής οικονομικής βοήθειας, βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης και τους κανονισμούς που ισχύουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη-μέλη της Ένωσης κοινοποιούν στην Κομισιόν την ανάγκη χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και δεν μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο ενίσχυσης παρά μόνο εάν και όταν εγκριθεί από την Επιτροπή. Εξαίρεση, προς το παρόν, αποτελούν τα ποσά ενίσχυσης που είναι ιδιαίτερα μικρά (η λεγόμενη κρατική ενίσχυση de minimis) και άρα δεν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην εσωτερική αγορά.

Έχει θεσπιστεί, λοιπόν, ειδικό πλαίσιο κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό και δασικό τομέα, αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Το ισχύον πλαίσιο περιλαμβάνει έναν κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, η ισχύς των εν λόγω πράξεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και πρέπει να αντικατασταθούν από νέες κατευθυντήριες γραμμές και νέο κανονισμό για την περίοδο 2021 έως 2027. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση της απόδοσης των ισχυόντων κανόνων και θα προχωρήσει στην εκτίμηση των επιπτώσεων για την προετοιμασία του μελλοντικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των ισχυόντων κανόνων και την εκτίμηση των επιπτώσεων για την έγκριση του νέου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2021-2027.

-Διαφήμιση-