Σήμερα η πρόσκληση για τους γεωργικούς συμβούλους – Δωρεάν και προαιρετικό πρόγραμμα για τους αγρότες

Τη δυνατότητα σε παραγωγούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, έρχεται να δώσει η εφαρμογή του προγράμματος παροχής γεωργικών συμβουλών, και δη του υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η εφαρμογή του έχει ακόμα μέλλον, καθώς πρέπει πρώτα να οριστούν οι πάροχοι. Στο πλαίσιο αυτό, από τις 4 Απριλίου και έως τις 3 Ιουνίου θα «τρέξει» η πολυαναμενόμενη πρόσκληση, για την υποβολή αιτήσεων από τους εγκεκριμένους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση, ύψους 80 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), που είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Όσοι κριθούν δικαιούχοι (πάροχοι) θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες, χωρίς οι τελευταίοι να επιβαρύνονται οικονομικά, αφού οι Φορείς ουσιαστικά θα επιδοτούνται μέσω του προγράμματος. Σημειώνεται ότι η αίτηση στήριξης πρέπει να συγκεντρώσει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 43 βαθμών (με μέγιστη τους 100 βαθμούς) στα κριτήρια επιλογής για να κριθεί έγκαιρη.

Κόστος

Η ενίσχυση θα παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης, σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε παρεχόμενη συμβουλή, με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα (απλοποιημένου κόστους).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών (εργασίας, ασφάλισης, μετακινήσεων, έμμεσο κόστος) και, κατά περίπτωση, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων, που τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται.

Το κόστος των συμβουλών είναι τυποποιημένο από το πρόγραμμα και κυμαίνεται από 570 έως 846 ευρώ. Κατ’ εξαίρεση το κόστος για νησιωτικές περιοχές κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση από 603 έως 1.204 ευρώ.

Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ωφελούμενοι

Κάθε ωφελούμενος παραγωγός μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές, διαφορετικού είδους, από έναν ή δύο το πολύ παρόχους καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπομέτρου, αλλά όχι ταυτόχρονα. Όπως προβλέπεται, ο παραγωγός δικαιούται να ζητήσει και να λάβει νέα συμβουλή από τον ίδιο ή άλλο πάροχο, μόνο εφόσον έχει εφαρμόσει την προηγούμενη συμβουλή. Η μονομερής αποχώρηση του ωφελούμενου, πριν από την ολοκλήρωση της εφαρμογής της συμβουλής, θεωρείται μη εφαρμογή της συμβουλής.

Για να ζητήσει συμβουλή από δεύτερο πάροχο, διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο έχει συνάψει αρχικά σύμβαση/συμφωνητικό, πρέπει να προχωρήσει πρώτα στη λύση της σύμβασης/συμφωνητικού και σύναψης νέας με τον δεύτερο πάροχο. Επίσης, κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει συμβουλές του ίδιου είδους, μόνο όμως κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης, που υποβάλλεται από τον πάροχο στον ΕΦΔ για έγκριση.

Περιορισμοί

✱ Δεν μπορούν να λάβουν συμβουλές του είδους Σ.1.2. (Πρασίνισμα) οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, αφού εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες, που προβλέπονται για την τήρηση των γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον.

✱ Δεν μπορούν να λάβουν συμβουλές του είδους Σ.1.3. (ΣΟΔ/Agro) οι γεωργοί που εφαρμόζουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

✱ Οι ωφελούμενοι που λαμβάνουν συμβουλές του είδους Σ.5.1. (Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή) δεν θα μπορούν να λάβουν συμβουλές των ειδών Σ.1.2. (πρασίνισμα), Σ.1.3. (ΣΟΔ/Agro), Σ.2.2. (ορθολογική χρήση λιπασμάτων) και Σ.3.1 (ΟΦΠ), αφού η βιολογική παραγωγή προϋποθέτει την τήρηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών όρων σε αυτά τα πεδία. Περιορισμοί υφίστανται κατά περίπτωση και για τις συμβουλές του είδους Σ.5.2. (Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά) εξαρτώμενοι από τη γραμμή βάσης κάθε δράσης του Μέτρου 10 του ΠΑΑ.

✱ Οι συμβουλές του είδους Σ.3.1. (ΟΦΠ) δεν συμπεριλαμβάνουν τη χορήγηση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτήν τη διαδικασία, ανεξάρτητα αν ο σύμβουλος είναι εγγεγραμμένος ή όχι στο Μητρώο Συνταγογράφων του ΥΠΑΑΤ. Οι συμβουλές οδηγούν στη σύνταξη σχεδίου φυτοπροστασίας που εξειδικεύεται άνω της «γραμμής βάσης» των Γενικών Αρχών και των υποχρεωτικών καλλιεργητικών πρακτικών, προς τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και εθελοντικές καλλιεργητικές πρακτικές.

✱ Συμβουλές του είδους Σ.6.3. (Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί) παρέχονται μόνο σε γεωργούς δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ ή της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας.